தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

Our Location

Address For Communication

IJTLLS,
3/350 , Veterinary Hospital Backside,
Virudhunagar-626001
Tamil Nadu - India.

Mobile : +91 8526769556
Mail id: info@ijtlls.com

 

Enquiry

-->