தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

Volume-2, March 2020 Special Issue-4,Vol-2

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS); தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியை செய்து வருகின்றது. “இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்” என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த திருவள்ளுவர் கல்லூரி நிர்வாகம், முதல்வர், மற்றும்; தமிழ்த்துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இத்தேசியக் கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வை செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி.

பதிப்புக்குழு


சங்க இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

உ.சுப்பிரமணியன்


Medical Ideology in Sangam Literature

U.Subramanian

Abstract

Sangam literature has evinced the use of medical herbs and shrubs for treating certain diseases. They are very valuable and costless as they are growing in the common places of the Tamil land. These evidences can be seen in the Sangam works and to bring it to light is the aim of this article.

Keywords:Sangam Literature, Medical Ideology.

Download PDF

சித்தமருத்துவத்தில் வள்ளுவரின் பங்கு

வே.சுபாஷ்


Valluvar’s Share in Siddha Medical Practice

V.Subash

Abstract

Valluvar is a great Tamil Poet of Tamil Nadu. He is known for his magnanimous ideas evinced on life . He has been a great inspiration to all noble hearts in the world. He is a well-knowledged man in medical practice also. Hence, his Siddha contributions are to be analysed in this article.

Keywords:Valluvar Share, Siddha Medical Practice.

Download PDF

வெற்றிலையின் மருத்துவப் பயன்கள்

முனைவர் மு.செந்தமிழ்ச்செல்வி


The Medical Properties of Vettrilai

M.Senthamilselvi

Abstract

In Tamil Siddha Medicine, leaves of many plants, herbs, shrubs, creepers and trees are widely n use for medical treatment in curing some chronic to normal diseases. Vettrilai (Betal Leaf) is one of the best leaves that has been used for many normal problems related to digestion. Hence, to identify the values of the Vettrilai leaf is the chief concern of the study.

Keywords:Medical Properties, Vettrilai.

Download PDF

குறளடிப்படையில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ர.செல்வலதா


Medical Concepts as per Kural

R.Selvalatha

Abstract

The Kurals of Thiruvalluvar has strong messages of medical concepts. The ample way of telling the procedures are surprising and truthful. Its medical methods are valuable and widely practices all over the world. So, the paper scrutinizes the medical ideas in it.

Keywords:Kural, Medical Concept.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியத்தில் காணப்படும் மருந்தும் மருத்துவசிந்தனையும்

முனைவர் சு.செல்வி


Medicine and Medical Concepts Found in Tamil Literature

S.Selvi

Abstract

Tamil literature is rich in medical methods and concepts. The eighteen Siddhars are the noted persons in Siddha medical methods. They handed their efforts and intelligence to their people and they are registered in the Tamil literary works. Hence, the paper plans to identify them.

Keywords:Medicine, Medical Concepts, Tamil Literature.

Download PDF

வேள்பாரியில் மூலிகைமருத்துவப் பயன்பாடு

முனைவர் இரா. சொர்ணபமிலா


Herb Medical Usage in Velpari

R.Sornabamila

Abstract

In “Velpari”, there are lots of facts that tell about the medical use of herbs and shrubs. They are very easy to acquire and good in use. The ideas of such medical practices in Tamil culture are seen in it. So, the paper scrutinizes the medical usages as seen in “Velpari”.

Keywords:Velpari, Herb Medical.

Download PDF

சங்க இலக்கியமருத்துவம்

மோ.டயனா ஜெயந்தி & முனைவர் கு.ச.ஜெயஸ்ரீ


Sangam Literary Medical Treatment

M.DianaJayanthi & Dr.S.Jeyasri

Abstract

In the literary texts of Sangam literature, there are many evidences that gives excellent medical methods. They are very powerful and smarter in use. It seems that medical properties are natural and has good working to cure diseases. Hence, the paper finds the ideas on medical matters.

Keywords:Sangam Literary, Medical Treatment.

Download PDF

“நற்றிணை” கூறும் மருத்துவம்

க. தமிழ்செல்வி


Medical Treatment as Said in Nattrinai

K.Tamilselvi

Abstract

“Nattrinai” is a Tamil ethical treatise that speaks chiefly on the way of life of the Tamil people. It focuses on the art of medical science and its procedures. So, the paper unfolds the medical practices, diagnostic methods and treatment in “Nattrinal”.

Keywords:Medical Treatment, Nattrinai.

Download PDF

வள்ளலாரின் உடல்நலமும் மூலிகைமருத்துவமும்

தி.தமிழ்ச்செல்வி


Health and Herb Treatment of Vallalar

D.Tamilselvi

Abstract

Vallalar is a holy man of Tamil Nadu. He is known for his compassionate nature. He says “I dried up myself when I saw the dried up plants. It shows his deep compassion on the plant kingdom and animal kingdom. He had shared lots of herb therapy in his verses. So, the article ponders over it.

Keywords:Health, Herb Treatment, Vallalar.

Download PDF

குறள் உணர்த்தும் மருத்துவநெறி

பெ. தவசி


Medical Norm instructed by Kural

P.Davasi

Abstract

Kurals are the life’s ethical treatise. They have golden thoughts and ideas. Brevity and wit are the chief importance of the Kurals. They also have medical thoughts and diagnostic methods. Hence, the paper deciphers the medical practices.

Keywords:Medical Norm, Kural.

Download PDF

இலக்கியத்தில் மருத்துவமலர்கள்

முனைவர் கோ.தனேஷ்


Flowers with Medicinal Qualities in Literature

K.Dhanesh

Abstract

In Tamilnadu, traditional medical practices use the flowers of the trees, plants and shrubs to cure many diseases. In fact, many flowers have astonishing medical properties. So, this article traces the related factors found in literature.

Keywords:Flowers, Medicinal qualities, Literature.

Download PDF

திருக்குறளில் வள்ளுவர் நவிலும் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

சு.தெய்வரத்தினா


Medical Thoughts Expounded in Thirukkural by Valluvar

S.Deivarathina

Abstract

Valluvar is a great master of evincing truths. His work “Thirukkural” has been applauded as a universal ethical treatise. It has been an inspiration to lots of generations and culture all over the world. It deciphers many matters related to medicine. So, this paper elicits the medical thoughts evinced by Valluvar.

Keywords:Medical Thoughts, Thirukkural, Valluvar.

Download PDF

உளசிகிச்சைஅரங்காக“அக்கினிப்பெருமூச்சு”நாடகம்

தேவநாயகம் தேவானந்த்


The Drama “Agniperumoochi” as a Psychotherapeutic Stage

Devanayagam Devanath

Abstract

Dramas deal with the present issues in the society. They are the models to discuss with the public to disclose the subject matter to make a clear understanding by the public or readers. “Agniperumoochi” Drama is a evinces on the psychological treatment experiences and he will that makes it clear like a therapy. So, the paper unfolds the psychological element in the drama.

Keywords:Agniperumoochi, Drama, psychological treatment.

Download PDF

அற இலக்கியங்களில் மருத்துவம்

க.தேவி


Medical Treatment in Ethical Literature

K.Devi

Abstract

In Ethical Literatures of Tamil, medical treatment is one of the most important matters. They evince the core values of medicine in Tamil folk medicine. They are mostly herbs, shrubs and natural products created by nature. Hence, the article finds such matters from the chosen works.

Keywords:Medical Treatment, Ethical Literature.

Download PDF

உணவேமருந்து - சங்க இலக்கியபபார்வை

சு. தேன்மொழி


Food as Medicine – Sangam Literary Perspective

K.Thenmozhi

Abstract

In ancient Tamil culture, Food is treated as medicinal and the ample use of it could give longevity to a person. So, the Tamil siddhas has suggested to take food in a proper diet plan. To understand this article decodes the favourable sources.

Keywords:Food, Medicine, Sangam literary.

Download PDF

சங்க இலக்கியத்தில் மருத்துவம்

முனைவர் மு.நளினி


Medical Treatment in the Literature of Sangam

M.Nalini

Abstract

Sangam literature speaks lots of matters about the way of life. Love is the main the theme in it. But at some places, it speaks of medicine and its properties used by the classic Tamil people. They lived a natural life with natural blend of medicines when they got affected by disease. So, the paper culls down the facts from Sangam Literature.

Keywords:Medical Treatment, Literature of Sangam.

Download PDF

பழந்தமிழரின் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர்க.நித்யா


Medical Thoughts Among the Classic Tamil

K.Nithya

Abstract

The classical Tamil are very study and strong. They have deep faith in nature and natural way of curing methods. The Siddha medicine is the famous type used by the classical Tamil people. Hence, this article favours to his the medical treatment and properties among the classical Tamil people.

Keywords:Medical Thoughts, Clasic Tamil.

Download PDF

குழந்தைப் பாடல்களில் குழந்தைகளின் உடல்நலமும் சுற்றுச்சூழலும்

த. நிர்மல் கருணாகரன்


Children’s Health and Environment in Children Songs

D.Nirmal

Abstract

In many of the children songs, there are evidences that speaks of the children’s Health regarding the environment. The songs are very deer to hear and lively. So, the article decodes the songs from the authentic sources.

Keywords:Children’s Health, Environment, Songs.

Download PDF

“ஏலாதி” கூறும் நோயும் மருந்தும்

ஜெ.நிஷா & முனைவர் ம.பெரில் திரேஸ்ரீ


Disease and Medicine as Said in “Elathi”

J.Nisha & Dr.M.Peril Thireasri

Abstract

“Elathi” is a treatise that evinces medical truths. The elucidation of medicine and the methods to use it for the person who has been affected in a chronic manner could be seen in an exact manner. So, the article decodes the medical relates news in the work.

Keywords:Elathi, Disease, Medicine.

Download PDF

சங்க இலக்கியமருத்துவம்

முனைவர் கு.நீதா


Medical Norms of Sangam Literature

K.Neetha

Abstract

Sangam Literature has lots of medical ideologies. The rules and regulations of using the medicine are indicated in many Sangam literary works. Hence, the paper deciphers the favourable concepts in it.

Keywords:Sangam Literature, Medical Norms.

Download PDF

சங்க இலக்கியங்களில் மருத்துவத் தகவல்கள்

முனைவர் மா.பத்மா


Medicine Informations in Sangam Literature

M.Padma

Abstract

Tamil Literature is a treasure of medical resources and methods; It shows us the medical practices utilized by the Tamil People of the Sangam Era. The people were very close to nature and have practiced ethical medical practices. They had used herbs and shrubs for the purpose of treating, diseases. To say promptly, the people were very healthy and kept them clear and hygienic. The nation of the people is to decade the medical thoughts in sangam literature.

Keywords:Medical Treatment, Sangam Literature.

Download PDF

இலக்கியங்களில் அறுவைச் சிகிச்சை

முனைவர் சு.பரணி


Operation in Literature

S.Parani

Abstract

Literature is a medium of human experiences. There are plenty of medicine and medical treatment examples and incidents in literary works. They give us clear awareness on the disease and the diagnosis methods. In allopathic medicine, operation is the major type of treatment and these glimpses are found in literature. So, the paper traces the details of operation shown in literature.

Keywords:Operation, Treatment, Literature.

Download PDF