தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

வாழ்த்துரை

          தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செம்மையாகச் செய்து வருகின்றது. உலகப் பண்பாட்டில் திருக்குறள் என்ற பொருண்மையில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடத்தி இவ்ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொண்டு வர ஒப்புதல் அளித்த மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ் துறைத் தலைவர்க்கு நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம். இப்பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சியை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
          பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வைச் செம்மை நிறுத்தி திருக்குறள் வழி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகளைக் கட்டுரைகளாக வழங்கிய ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்யப்பட்டு மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்திப் பிரசுரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள் எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

-பதிப்புக்குழு

 
 

காமத்துப்பாலில் இடம்பெறும் குறிப்பு உரிச்சொற்கள்

க.அருணா தேவி


Adjectives Found in Kamathuppaal

K. Aruna Devi

Abstract

The present aricle is a study on the types of adjectives found in the Kamathuppaal of the universal didactic work “Thirukkural”.It comes under the “Pathinenkeelkanakku” Collection. It is chiefly dedicated to the four virtues of tamil tradition.They are Charity, Wealth, Happiness and Liberation. Under these virtues, this Diadactic work is segregated into three parts such as “Arathupaal”, “Porutpaal” and “Kamathuppaal”. This study focuses and investigates on the indicative adjectives as said by Thiruvalluvar in Kamathuppaal with comparision to Tholkappiar rules of adjectives and usage.

Keywords: Adjectives, Kamathuppaal, Thirukkural, Tholkappiam

Download PDF

திருக்குறளில் சங்கப் பொருண்மை

முனைவர் ப. அன்பரசி


The Genres of Sangam in Thirukkural

Dr. P. Anparasi

Abstract

The aricle is a study on the Sangam Genres as found in the Universal Treatise “Thirukkural”. Sangam Literature is mainly full of life and its virtues. It tell us of the lives lived by the Sangam Tamil People and their societal life. “Thirukkural” is considered all over the world as Universal Moral Treatise which evinces ultimate truth whoever comes through it.for examples to justify the paper uses the sayings on king, wife, hospitality, trade, balanced nature, envy and other states and walks of life. Hence, this study investigates on the mode of identifying the similarities of ethical virtues and other life related values in it.

Keywords: Genres of Sangam, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறளில் உழவு

க.அனுராதா


Agriculture in Thirukkural

K. Anuradha

Abstract

The aricle scrutinies on the importance of agriculture and its need as told in the edifying work “Thirukkural”. Agriculture is a vital one for the living beings. Even these agricultural methods are foundby developed socities, Tamil people arte the ones who are an ancient agricultural society keeping the values of farming from the past to the present. Ancient faming methods are really a boon for us and very poignant to notice. It is really a helpful source to human life. The methods followed by the Tamil people at the times of Thiruvalluvar are depicted in “Thirukkural” Hence, this study investigates on the glimpses of the evidences based on the taken source and gives the details about it.

Keywords: Agriculture, Thirukkural, Tamil Society

Download PDF

திருக்குறளில் காணலாகும் அன்புநிலையும் இன்றையவாழ்வியலும்

க.இளையராஜா


The State of Compassion as seen in Thirukkural and in Modern Life

K.Ilaiaraja

Abstract

The aricle evinces on the state of love as portrayed in “Thirukkural” and of the modern times. The articles churns the details of the state of the one who is compassionate to all. The quality of love and the result of love are discussed to bring down the true virtues of love to be known by the people. The merits of love is the main thing that can boost a person to do things better in life. Without love, one may live like a boat without an oar that always
wandering somewhere. These are stressed here to show the lack of love among people. Hence, this paper investigates on the values of love and the corrupted state of modern love with comparision to the love evinced in “Thirukkural”.

Keywords: State of Love, Thirukkural, Modern Life

Download PDF

வள்ளுவர் கூறும்  போர்ப்படைகள்

முனைவர் வை. இராமராஜபாண்டியன்

க.கருப்பசாமி


Armies Evinced by Valluvar

Dr.  V. Ramarajapandian

K. karuppasamy

Abstract

The aricle evinces on the types of armies in the Sangam Age. Armies are the inevitable strength of the kings of the Sangam Era. It shows the valour of the country. It is general for a king to keep the people safe and happy and to keep justice for the society by a strong army. The Triumvirs Chera, Chola and the Pandiyas are noted for the might of their armies and it is depicted in the Sangam Poetry. Valluvar also denotes the importance of armies and elucidates the types of army and the quality of a mighty king and a mighty army. The valour of a warrior and the chief traits of the warrior and the different types of armies are the theme of the paper. Hence, this paper traces the substantiations related to the warfare as found in “Thirukkural”.

Keywords: Types of Army, Valluvar, Thirukkural

Download PDF

வாழ்வியல் அறப்பண்பாட்டின் பயனும் வான்சிறப்பும்

முனைவர் த.கண்ணன்


The Use of Life Oriented Ethics and 'Vaanchirappu'

T. Kannan

Abstract

The present paper brings out the life oriented ethical norms immanent use in leading a happy and harmonious life with comparision to the second chapter of the Universal diadactic Treatise “Thirukkural”. It is entitled as “Vaanchirappu”. The study delves deep on the invocation (Kadavul Vaalthu) and the second chapter (Glory of Rain); then it discusses on the importance of Rain and to keep the preserving methods of it. To valluvar ethical life codes are the symbol of prosperity and it will be bestowed as rain to us. By eliciting the virtues of life from the chapter it also points out the state of today‟s shattered life and the role of rain that plunges without any serenity as the life plunged by men in immoral ways. Consequently, this paper finds the substantiations related to ethical way of life and the glory of rain.

Keywords: Use of Life Oriented Ethics, „Vaanchiraphu‟, Thirukkural

Download PDF

பரிமேலழகர் உரையும் வள்ளுவர் அறமும்

முனைவர் மு.சு கண்மணி


The Explanations of Parimelalagar and Valluvar‟s Ethics (Aram)

Dr. M.S.Kanmani

Abstract

The aricle is a decoding of the explanations of the Thirukkural scholar Parimelalagar and the concept of Ethics of Thiruvalluvar. Ethics are the living evidence of humanit. Without it no human charity and compassion cannot exist the true value of the ehics are largely ascribed by Valluvar. Parimelalagar was the one who wrote explanations to “Thirukkural”. His concepts are the close aide to understand kurals efficiently by getting the vital core to the deep of ones soul. Hence, the study focuses and investigates on the manner of judgement and punishing methods as said by Thiruvalluvar in “Thirukkural”

Keywords: Explanations of Parimelalagar, Valluvar‟s Ethics, Thirukkural

 

Download PDF

வள்ளுவர் சாற்றும் முறைவழங்கல்

அ. கணேசன்


Judgement Ascribed in Valluvam

A.Kanesan

Abstract

The present aricle is a study on the types of judgement methods and punishment as portrayed in “Thirukkural”. To be just without unjustness is a virtue according to Tamil people. Valluvar lived in the times of monarchy; he points the virtues of kings and his straight forwardness of his scepter by dicting judgement in the society. The role of punishment in the society, control of crimes and punishment to murder and assassination are discussed in the paper. Hence, the study focuses and investigates on the manner of judgement and punishing methods as said by Thiruvalluvar in “Thirukkural”

Keywords: Judgement, Valluvam, Thiruvalluvar

Download PDF

திருக்குறளில் இல்லறவியல் காட்டும் மானுட விழுமியங்கள்

இரா.கலாராணி


Judgement Ascribed in Valluvam

R. Kalarani

Abstract

The paper brings out the human virtues as demonstrated in the chapter Domestic Life of the Prologue of “Thirukkural”. Life is a one to be achieved through a harmonious blend of virtues and situations of life. Valluvar speaks of the life oriented virtues in the chapter Domestic Life‟ that is inseperably vital to an individual to get a peaceful life. He elicits individual discipline, thankfulness, domestic lifehood, identifying moral codes and appreciation of thankfulness in the treatise. It favours the society with rich moral codes to lead a happy life. Therefore, this paper finds the corroboration related to ethical way of life and human virtues to lead a peaceful and successful life.

Keywords: Human Virtues, Thirukkural‟s Prologue (Domestic Life)

Download PDF

வள்ளுவம் பிரதிபலிக்கும் உறவுநிலைகள்

த. கவிதா


Relationship reflected in Valluvam

T. Kavitha

Abstract

The article brings out the portrayal of relationship depicted in “Thirukkural”. Keeping good relationship is a fundamental one to get strong moral support. It elaborates on the meaning of the term „relationship‟ and then explains on the immortal relationship to be with God for ones eternity. It scrolls down to unfold the ethics of relationship between the life partners, parents and children and friendship. As a result, this paper finds the rationale related to the ethical way of life in keeping the virtues of relationship to lead a serene and flourishing life

Keywords: Relationship, Words of Valluvar, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறள் உணர்த்தும் அறம்

மு.கற்பகச்செல்வி


Moral Ethics Instruction in Thirukkural

M. Karpadaselvi

Abstract

The present article culls out the moral ethics as enunciated and instructed in “Thirukkural”. It delineates the explanation of the term „Aram‟, Virtue; to give deep understanding of the insights in Tamil sense. It further examines the social virtues such as love and affection, familial life, hospitality, truth, education, denying wishes, truth, thankfulness etc. these are some of the major traits that one should keep in life to live a serene livelihood. Accordingly, this paper finds the the ethical ways of life as instructed in “Thirukkural” to lead a flourishing lif

Keywords: Moral Ethics, Instruction, Thirukkural

Download PDF

வள்ளுவம் வலியுறுத்தும் வேந்தன் தொழில்

முனைவர் திருமதி பா.கனிமொழி


The Occupation of the King accentuated in Valluvam

Dr. P. Kanimozhi

Abstract

The present article evinces the role of the kings as found in the Kural. Thiruvalluvar says that the king as superior to the Brahmins who save the holy scriptures. The acclamation is true because that even the Brahmins saves the scriptures; the kings are the ones who save the Brahmins from the foes from other sects or religion. The treatise not only speaks of the glory of the king but of the role of monarchy, its ethical practices, valour of the king,
administration, time, place, action of the king in judicial, societal and war matters and so on related to the idea. Therefore, this paper finds evidences from the kurals of “Thirukkural

Keywords: Occupation of the King, accentuated in Valluvam, Thiruvalluvar

Download PDF

பொருட்பாலில் இசை உரிச்சொற்கள்

கி. கோவிந்தம்மாள்


Musical Adjectives in „Porutpaal‟ (Wealth)

K.kovinthammal

Abstract

The present paper deals with the use of musical adjectives in „Porutpaal‟ of the "Thirukkural‟.Tamil Language is an epitome of Literary virtues. It promotes its existence through Iyal (Philology), Isai (Music), and Nadagam (Drama). Of the three, music is very important. The study elucidates the meaning of Musical adjectives as enunciated in the Classic Tamil Lecicons, “Tholkappiam”, and the use of four musical adjectives „Isaipu‟, Iyambal‟ „Irangal‟ and „Kali‟ found in “Thirukkural”. Therefore, this paper collects the needed sources and encompasses the meanings of the verses from “Thirukkural".

Keywords: Musical Adjectives, "Porutpaal‟, Thirukkural

Download PDF

சுற்றம் தழால்

போ.சக்திஜோதி


Cherishing Kinsmen

P. Sakthijothi

Abstract

The present article probes on the importance of relationship and maintaining relationship interms of Valluvam. Relationship is a vital one to keep moral support for an individual to keep commitment in life. Without maintaining or identifying good relationship, one will fail his life with flaws in his life. “Thirukkural” a treasure of valuable ideologies comments on the cherishing of kinsmen and is importance. It scripts down how kings and
people have to maintain relationship, relationship‟s significance, accepting deviated relationship, on neglecting relationship etc. As a result, the paper encompasses the meanings of the verses from“Thirukkural” with the related ideas

Keywords: Cherishing Kinsmen, Thirukkural, Thiruvalluvar

Download PDF

திருக்குறளில் ஐந்திலக்கணப் பயன்பாடு

முனைவர். பா. சங்கரேஸ்வரி


The Use of Five Grammatic Order (Iyndilakkanam) in Thirukkural

Dr.P . sangareeswari

Abstract

The article explains on the use of „Iyndilakkanam‟ (Five Grammar) as indicated in “Thirukkural‟. The use of "Eluthu‟, .Sol‟, „Porul‟, „Yappu, and „Ani‟ are considered the chief elements of a language and its grammar patterns. It is called as „Iyndilakkanam‟ in Tamil. Without the coherent usage of them the language cannot be meaningful. Tamil Language is rich in these concepts. These are also widely spoken in “Thirukkural”. Therefore, the paper decodes the use of the grammatical norms and qualities as derived from the verses of “Thirukkural”

Keywords: Use, Five Grammatic Order, „Iyndilakkanam‟ Thirukkural

Download PDF

குறள் காட்டும் அன்பின் ஆளுமை

இரா.சத்தியலட்சுமி


The Personality of Love shown by Kural

R. Sathyalakshmi

Abstract

The present article details on the importance of the sway of love on human lives. It explains the definition of love and the etymological meaning of love. Love surpasses all sorts of partial senses and keeps us with deep conscious for humanity in making the life moremeaningful to consider it as a boon in the present life. A man without love is deprived of all fortunes is the concept of the Tamil society. It additionally defines on the reasons of the name put to the didactic work as “Thirukkural”. The vitalness of love, love emphasized in “Thirukkural”, love shared and life, Domestic life, lovable family with love, and so on related to the virtues of love are deciphered in the article to give much emphasis on the sway of love in life. Therefore, the paper decodes the inner value of love from the verses of “Thirukkural”.

Keywords: Influence of Love, Kural, Life

Download PDF

உழவர்  குடியே உயர்ந்த குடி

சு.சிவச்சந்திரன்


Agriculturalists are the Lofty Society

P.Sivachandran

Abstract

The present article decodes the importance of agriculture and the people who are doing are the one‟s care much for the society. Valluvar gave much more importance to agriculture and he had praised in “Thirukkural”. All beings in the world live by food. The major part of beings in the world are herbivorous; they need the plant kingdom to survive themselves. Humans, mainly rely on rice, wheat, barley, grains cereals and nuts have to do agriculture and a very few of them who care society are doing agriculture to give food to others. The quality of doing such business is a lofty one compared to any other business. The high qualities of agricultural people are glorified in this article through the evidences taken from kurals. Therefore, the paper decodes the values of agriculture.

Keywords: Agriculturalists, Lofty Society, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறளில் தகவல் தொடர்பு

மு.சுமதி


Communication in Thirukkural

M.Sumathi

Abstract

The article evinces on the mode of communication and the need of communication as revealed in “Thirukkural”. Communication is mode of sharing our thoughts and wishes with others. It is a sort started from body language and through the later developed eight modes of ways, Language and devices. These are elaborated through the evidences from the kurals in the “Thirukkural”. “Face is the index of mind”, “Eyes are the identity of your words”; these are not the mere sayings but the truth revealing on the modes of communication in human life. “Thirukkural” evinces about it in detail on the power of speech, discourse, oration, diplomatic speech of Ambassodors etc. Therefore, the paper decodes the modes of communication and its spheres from the verses of “Thirukkural”.

Keywords: Communication, Thirukkural, Discourse, Power of communication

Download PDF

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை

மு.செல்லமுத்து


The Path of Love is of High State

M.Sellamuthu

Abstract

The article evinces on virtues of Love ascribed in “Thirukkural”. It is a treasure of moral ideas. Scholars all over the world praise it for its diadactic preaching for to lead a good life. Human life is suffering by vices and needs refreshment to resurrect itself to achieve the topmost quality. It ascribes Love on others can lead any individual to become a man of god by his leadership skills; of it love or compassion is the chief virtue an individual has to keep in his life to get a lofty state in life. “Thirukkural” is archive of such virtues and therefore, the paper decodes and states that the path of love is a high state in life.

Keywords: Path of Love, High State in Life, Kural

Download PDF

திருக்குறள் காட்டும் மருத்துவம்

ஞா. செல்வி


Medical Treatment in Thirukkural

G.selvi

Abstract

The article unfolds the truth regarding medicine and medical treatment. It alsoonstructs that diet is a chief proponent in keeping good physical condition. Thiruvalluvar says that knowing and eating the quality of food will not allow any disease to the body and keeps is sturdy and healthy. “Food is Medicine, Medicine food” is the real fact evinced by Valluvar in his kurals. This purpose serves the need of natural treatment in life with a harmony to life. Moreover, Sidda treatment is also shared with evidences from the kurals. The use of flower, fruit, leaf, stem, root etc are enlisted for understanding how folk medicine and medical treatment are registered in “Thirukkural”. Therefore, the paper decodes and states that the path of love is a high state in life.

Keywords: Medical Treatment in Thirukkural, Folk Medicine

Download PDF

திருக்குறளில் இசைக்கூறுகள்

திரு.தங்கராசா கோபிநாத்


Music Related Evidences in Thirukkural

Dhangaraja kopinath

Abstract

The paper unfolds the facts of music and its related concepts in “Tirukkural”. The treatise has lots of evident facts on music and the impact of music in human life. Music is an exponent of all soothing effects in the world for a human being. Tamil language gives more importance to music; because music is the second most mode of expression of Tamil language. It will probe into the heart of the individual who seeks refuge to it. Music, Musical instruments and its noble quality is exposed through many of the kurals. Parai, Flute, Yaal (Lyre) are mainly used on those days of Valluvar. The impact of these instruments are also briefed for its familiarity. Therefore, the paper elicits the details of the music and related concepts as found in “Thirukkural”.

Keywords: Music Related Evidences, Thirukkural

Download PDF

வள்ளுவம் உணர்த்தும் அரசியல் சூழல்

அ.தனலட்சுமி


Inculcation of Political Atmosphere in Valluvam

A. Dhanalakshmi

Abstract

The paper deciphers the political scenario of the Tamil society as reflected in the “Thirukkural”. In “Porutpaal”, Valluvar has instructed many of the political details in simple manner to do a better reign. The article; in a way briefs the role of a king and his order to save humanity by justice and truth revealed through the kurals. Tyrannical rule is also exposed and its consequences is also shown out for indicating the weakness of a king from his people. Politics, political ethics, king, king‟s occupation, triumphant rule, tyrannical rule, ambassadorship, espionage, war, stonehenge worship and so on are discussed in the paper with reference to kurals. Consequently, the paper jots down the facts as found in “Thirukkural”.

Keywords:Political Atmosphere, Monarch, Monarchial rule, Valluvam

Download PDF

வள்ளுவத்தில் பெண்கள்

வே.நித்யப்பிரியா


Women in Valluvam

V. NithyaPriya

Abstract

The paper unfolds on the theme "women" as portrayed in Thiruvalluvar‟s “Thirukkural”. It is considered as a diadactic work in any dimension. The need of writing such works are vital in all times. Valluvar‟s time is also a one which gave more importance to morals. Society was structured into a dominion of virtues. People were of good sense and most of them deployed just ways in their lives. In society, Women is considered as a divine one and her morals are considered as the karmic effect in one‟s life. Woman‟s life is considered as noble and maintained the perfection of her virtues. Her life from her birth and to her death is a saga in Tamil society. Therefore, the paper brings down the details found in “Thirukkural”.

Keywords:Women in Valluvam, Thiruvalluvar, Times of Thiruvalluvar

Download PDF

உழவர்  குலப் பண்பாடு

சு. பாண்டி


The Tradition of the Farming People

S. Pandi

Abstract

The research paper brings out the culture of the farming people. The facts related to the life, occupation, independent farm, dedication and hard work of the farming sect are given as examples with the evidences accumulated from “Thirukkural”. For a society, food is considered essential and the pele who are doing is also essential. Tamil society gave more importance to agricultural folks because of their dedication in farming and their service to society. Valluvar has portrayed the qualitu of those men in his kurals. Hence, the paper brings down the facts related to the cultivating people found in “Thirukkural”.

Keywords:Tradition, Farming People, Thirukkural

Download PDF

வள்ளுவம் காட்டும் பொருளியல் சிந்தனைகள்

திருமதி சு.பாண்டீஸ்வரி


Economical Thoughts Designated by Valluvam

S.Pandeeswari

Abstract

The research paper brings out the economical thoughts and ideas as portrayed in Thiruvalluvar‟s “Thirukural”. The work is a treasure box of all virtues. One who masters him through the ways of thirukural will be the most successful and happiest man in the world. Rich facts are evinced in te work. For a society, economical growth is vital; Tamil people before his times and at his times were great thinkers of economical values and they lived as diasporas to bring wealth and fortune to their families. Hence, the paper brings down the economical details found in “Thirukkural".

Keywords: Economical Thoughts, Valluvam, Thiruvalluvar

Download PDF

திருக்குறள் ஒரு கருத்துக்கருவூலம்

ம.பாலகுருசாமி


Thirukural is a Treasury of Concepts

M. Balagurusamy

Abstract

The research paper portrays the Universal Diadactic Treatise “Thirukkural” as a treasury of concepts. It is a moral treatise rich in all sorts of life oriented ethics in high caliber. Human is not a one to enjoy all pleasures by giving tortures to others. Instead of it, he is a one of moral virtues. Tamil society is considered classical and noble for its rich diadactic works. Among the “Thirukural” stands par excellent in inculcating moral aesthetics. It was written before two thousand years back and its antiquity shows the standard of the people and their expectations in moral life and morale of the individual. Hence, the paper elicits the virtues bring into being in “Thirukkural”.

Keywords:Thirukural, Treasury of Concepts, Tamil Life

Download PDF

திருக்குறளில் மனித வாழ்வியல்

ச.பிரபாகரன்


Human Life Ethics of in Thirukkural

S.Prabhakaran

Abstract

The paper discusses on the life related ethics as elucidated in the moral treatise “Thirukkural”. Man has come to a living with moral aspects by his sense of ethical being. Tamil culture is a developed one in all human virtues. They give more importance to it. “Thirukkural” is rich with such ethics related to a well being. It mostly delineates about Charity, Wealth, Happiness and Liberation. These are the chief assets of an individual to lead a harmonious life. Today, the modern man suffers by the lack of such virtues. Hence, the paper elicits the virtues from “Thirukkural” to give rejuvenation for the people of our society.

Keywords: Human, Life Ethics, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறளில் அறிவியலின் பன்முகம்

கு.பொன்னழகு


Multifacet of Science in Thirukkural

G. Ponnalagu

Abstract

The paper brings out the multifaceted ability os science as portrayed in “Thirukkural”. Tamil society is a developed society on the days of Valluvar when compared to thw west. West has not risen at that times but the scientific knowledge of the Tamil society is par excellent. Much more evidences are there in “Thirukkural. The society was well developed in scientific fields such as Astronomy, Water management and Medicine. The evidences prove that the methods practiced by them are highly useful in the development of the society. Hence, the paper brings down the science related details established in “Thirukkural”.

Keywords: Multifacet , Science, Thirukkural

Download PDF

தமிழ்மறையும் புள்ளினமும்

திருமதி.ச.மீனாட்சி


Ornithology and the Universal Treatise Thirukkural

S. Meenakchi

Abstract

The article discusses on the portrayal of birds found in “Thirukkural”. Ornithology is the scientific term for the study of birds, its life, conservation and its related fields. In Tamil culture, ecosystem was considered vital to human life and they knew that the biological cycle will balance the daily life of all beings in the world. They rever them as gods even in their life. We can see these ornithological details in Valluvar‟s “Thirukkural”. The paper elicits the definition to “Pullinam” (Birds) and speaks about Crow, Raven, Owl, Crane, Swan and Peacock. These birds qualities are shown as examples to lead a better life. Conservation of them and at present times is also discussed for clear understanding. Hence, the paper brings the details from “Thirukkural”

Keywords: Ornithology, Universal Treatise, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறளில் நீர் மேலாண்மை

வே.முத்துமாரி


Water Management in Thirukkural

V. Muthumari

Abstract

The article putforths the ideas related to the water management techniques which were on vogue at the times of valluvar and before him. Water is the elixir of life; without it no being in the universe can‟t live. Our earth is a planet bestowed with rain and fresh water; wherein it helps to cultivate grains for the human good. Tamil culture is known for its elite and classicness. They gave more importance to save water and built massive dams to preserve water. Rain is considered as blessing and the water management at the time of overflow in rivers are exemplanary in Tamil culture. Well, pond, lake, river canals, acidity of water and matters related to water management and crisis are finely portrayed in “Thirukkural”. Hence, the paper brings the details of water management from “Thirukkural”.

Keywords:Water Management, Thirukkural, Thiruvalluvar

Download PDF

திருக்குறள் காட்டும் காதல் நிலை

வே.முரளிகிருஷ்ணன்


The State of Love Revealed in Thirukkural

V. Murali Krishnan

Abstract

The article brings out the impact of love and the state of love as evinced in “Thirukkural”. It jots down the qualities of true love, exaggeration of love, sight of love, eye and love, lover‟s mind state, power of love, coitus, Time and love are briefed with facts taken from “Thirukkural”. Love is the reason of all beings existence in the world. From the birds, animals and to the human beings, love is the immanent force that encompasses life a meaningful one. The influence and traits of love are widely seen in the universal work “Thirukkural”. Therefore, the paper brings the facts on love and its qualities from the evidences collected from “Thirukkural”.

Keywords:State of Love, Thirukkural

Download PDF

உலகப் பொதுமறையில் விளிமரபு

இரா.மேகலாராணி


Vizhi Marabhu (Rhetoric) in Thirukkural

R. Mekalarani

Abstract

The article details the function of „Vizhimarabhu‟ in “Thirukkural. It is a grammatical part in Tamil language. It is all about the art of rhetoric; discourse interpersonal and intrapersonal modes of expression in daily communication. From Tholkappiar to many of the scholars before “Thirukkural” emphasized the meaning and function of „Vizhi marabhu‟. Hence, the paper briefs down the themes related to „Vizhi Marabhu‟ from the facts derived from supportind works and from the kurals collected from “Thirukkural”.

Keywords: Vizhi Marabhu (Rhetoric) , Thirukkural

Download PDF

குறள் கூறும் விருந்தோம்பல்

நா. ரம்யா


Portrayal of Hospitality in Thirukkural

N. Ramya

Abstract

The article details the theme of „Hospitality‟ in Tamil culture as per documented in “Thirukkural”. Tamil people are known for their hospitality. Hospitality is considered as one of the virtues in one‟s life. It is the age old trend to treat the guest of relative with a rich hospitable sence by providing inch by inch importance to the comfort of the guest. The reality behind the good sense of generosity is largely seen in “Thirukkural”. Domestic kindness, the vitalness of hospitality, hospitality as a saga, charity, devotion and hospitality are chosen as minor points to show the emphasis of hospitality in the work. Hence, the paper briefs down the themes related to it from the facts derived from the kurals collected from “Thirukkural”.

Keywords:Portrayal of Hospitality, Tamil Culture, Life, Thirukkural

Download PDF

திருக்குறளில் இல்லறம்

சா.ரெபேக்காள்


Family in Thirukkural

S. Repekkal

Abstract

The research article evinces about „family‟ as portrayed in “Thirukkural”. Family is a one to cherish people with whole-hearted harmonious life. Life without a family is considered as a vaccum in life as per the laws of Tamil culture. The people of Tamil nadu gives much more importance to Family full of moral virtues. Life becomes meaningful to an individual after marriage; it is the time to prove him/her worthy of high qualities. Marriage, prosperous life, charity from home, the home maker, charity of the couple, discipline, philanthropy, benevolent children, hospitality, share and live are the themes briefed in the paper. Hence, the paper scrutinies the related facts from “Thirukkural”.

Keywords:Family, Thirukkural, Life, Tamil Family, Nobility of Family

Download PDF

திருக்குறளில் சைவசித்தாந்தம் கூறும் பதி தத்துவம்

திருமதி வானதி பகீரதன்


"Pathi‟ (Eternal Entity) Philosophy Substantiated by Saiva Siddantha in Thirukkural

Vanathi Pakirathan

Abstract

The research article shares the concept of „Pathi‟ Philosophy as ascribed by the laws of Saiva Siddantha as widely seen in the Universal treatise “Thirukkural”. Saiva Tradition holds of the importance on „Pathi‟, „Pasu‟ and "Pasam‟ to the liberation of soul from the clutches of vices in life. Lord Shiva is the eternal power manifests all through compassion; the trust on his existence will lift the one who surrenders to Him. The paper take hold of "Pathi‟ Philosophy to cater down the spiritual ideas in the maturation of the spiritual being to the union an individual with Almighty Shiva to attain liberation for to shatter away all karma in life and the related facts as seen in the holy”Thirukkural”. Hence, the paper scrutinies the spiritual thoughts of Saiva Siddantha from “Thirukkural”.

Keywords: "Pathi‟ Philosophy, Substantiation, Saiva Siddantha, Thirukkural

Download PDF

குறளில் இசைக்கருவிகள்

த.விஜயலட்சுமி


Musical Devices in Kural

T. Vijayalakshmi

Abstract

The article presents the role of „Music‟ and the musical devices used in Tamil culture and as registered in the holy treatise “Thirukkural”. Tamil Language is classified into three major domains; „music‟ is the middle asset of Tamil Language and its rich Literature. It quotes the meaning of music and the norms of it. As per the Tamil musical devices record, there was two hundred and fifty instruments in vogue. Only few are existing now. Parai, Kulal, Yaal are the chief devices mainly used in social occasions of Tamil culture. Hence, the paper gathers the evidences and use of such musical devices with reference to additional works and the facts evinced in“Thirukkural”.

Keywords:Musical Devices, Kural, Thiruvalluvar, Harmony

Download PDF

திருக்குறள் புலப்படுத்தும் செயல்வகைமைகள்

முனைவர் பொ.வெங்கடேஸ்வரி


Types of Action Depicted by Thirukkural

P. Venkateswari

Abstract

The paper presents the importance of action as depicted in “Thirukkural”. Society is an order created with the setup of formulated responsibilities of work designated in accordance to the talent, capacity and skill of individuals in it. Every one has to realize his/her responsibility to act with the moral ethics laid to it. Such society will be strong and responsible in all cadres. Tamil society is one society; the times of valluvar gave much more importance to action of good deeds. It focuses on the action of the king, minister, merchant and common man with the evidences in Kural. Hence, the paper gathers the evidences and use of such actions in life from “Thirukkural".

Keywords: Types of Action, Depiction, Thirukkural, Life Deeds

Download PDF

வள்ளுவததின் வழி குற்றமும் தண்டனையும்

வீ.வெள்ளைத்துரைச்சி


Crime and Punishment in Terms of Valluvam

V. Veelaithuraichi

Abstract

The paper presents the way of identifying crime and the moral punishment given to the criminal as per the light of “Thirukkural”. Society ought to be considered developed when the crime rate is in control. Tamil society is a highly objective one in dealing with crime and the punishment given to the culprit. “Thirukkural” considers stealing, lust on other women, liquor taking, prostitution, non-vegetarianism as severe crimes and offenses. It has its norms and punishment to quit away such vehement crimes. For most of the cruel crimes capital punishment was given to the criminal. Hence, the paper gathers the quotes and use of such meanings to prove the mode of punishment from the “Thirukkural”.

Keywords: Crime and Punishment, Valluvam, Tamil Society

Download PDF

திருக்குறளில் இல்லறமும் துறவறமும்

முனைவர் இரா.ஜீவாராணி


Domestic Life and Renunciation in Thirukkural

Dr. R . Jeevarani

Abstract

The paper provides the theme of „domestic life‟ and „renunciation‟ as seen in the holy treatise “Thirukkural‟. Family life and renunciation are two poles but valluvam praises of the both to be in single form in family life. The paper evinces the details regarding the leader of the family, the home maker, good children, healthy practices of harmonious life, cherishing relationship, parental-children relationship, family discipline and about renunciated men. The virtues of them are deciphered in to bring a lucid understanding on the elegance of “Thirukkural” and its impact on life in Tamil society. Hence, the paper gathers the related facts that support the proposed concept from “Thirukkural”.

Keywords: Domestic Life, Renunciation, Thirukkural, Tamil culture

Download PDF