தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

Our Location

Address For Communication

Maheswari Publishers
(The publishing unit of PANDIAN EDUCATIONAL TRUST- TN32D0026797)

3/350 , Veterinary Hospital Backside,
Virudhunagar-626001
Tamil Nadu - India.

Mobile : +91 8526769556
Mail id: info@ijtlls.com

Publisher Website Link: https://pandianeducationaltrust.com/journals.html

Enquiry