தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

          தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (Ijtlls) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. தொல்லியல் சான்றும் தமிழர் பண்பாடும்  என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்த அனுமதி தந்த உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கோ.விசயராகவன் மற்றும் முனைவர் நா.சுலோசனா ஆகியோர்க்கு எனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இப்பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்யப்பட்டு மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்தி இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வைச் செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் மூலமாக கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ்ப் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம். அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

-பதிப்புக்குழு


 

தமிழர்களின் வரலாறு கூறும் சதிக்கல்

முனைவர் பா. நளினிப்ரியா


Stonehenge of Sati in Tamil People’s Culture

Dr. Nalini Priya

Abstract

The paper purports the facts of the archaeological sites of the Sati Stonehenges in the areas of Tamil Nadu. It is customary to erect stones for the women who did Sati with her dead husband and the people believe that the women who commits Sati is of good cadre and a woman of morals. She is considered as a woman os chastity. Therefore, the study brings out the stonehenges erected for the women who had committed Sati.

Keywords:  Stonehenge of Sati, Tamil People, Tamil Culture

Download PDF

அகழப்படாத ஆய்வுக்களம்

முனைவர் கி. நாகேந்திரன்


Unresolved Archaeological Sites

Dr. K. Nagendran

Abstract

The paper purports the facts of the unresolved archaeological sites of Tamil Nadu. It is the present need to bring out the such measures to proclaim that the Tamils had a cultured life to the world. Therefore, the study brings out the messages regarding to the topic.

Keywords: Unresolved, Archaeological Sites, Tamils, Tamil Civilization

Download PDF

தமிழர் தொல்லியல் அகழாய்வுகள்

ஆ. நிஷாந்தி


Tamilar Archaeological Excavations

A.Nishanthi

Abstract

The paper gives the details of the orgins of archaeology and its development. It also traces the world archaeological sites and the foundsers of the method. Then it discusses the calculating methods of the system. Finally is focuses on the Tamil origin and the sites related to the past civilization of the Tamil people. The collected sources related to the the kinds and types of archaeology and exvacations are a good idea to know about the facts of the field. Hence, the paper traces to find the Archaeological Excavations of Tamilar region.

Keywords: Venad, Culverts, Kerala, Kings of Venad

Download PDF

தொல்லியல் போற்றும் திருமயிலைக் கல்வெட்டுகளில் தமிழகபண்பாடு

முனைவர். தி. நெல்லையப்பன்


Tamil Culture from the Culverts of Archaeology Famed Thirumayilai Culverts

Dr. T. Nellaiyappan

Abstract

The objective of the paper deals with the finding of the edicts from the culverts found at Thirumayilai. This is now called as Mylapore. The culverts found here are aged to the nineth century. These culverts are authentic evidences of the Tamil culture existed before many thousand years. From these edicts the taxes levied on the people and the taxes unlevied for some places are able to understand through the study. Hence, the paper gives a clear idea on Tamil culture by deciphering the culverts of Thirunayilai.

Keywords: Tamil culture, Culverts, Thirumayilai, Chennai.

Download PDF

கல்வெட்டு அமைப்பும் தமிழக கல்வெட்டுகளும்

அ. பரத்குமார்


Tamil Culverts and its Structure

A. Bharat Kumar

Abstract

It is the historcal evidences that affirm the loyalty and relics of a civilization or an existing culture. In relation to that Tamil culture has it own innateness in its historical glory. The present study fosters to explain the Tamil Culverts and its structures to find out the genuineness in the culture’s lofty state. It deals with the types and structures of culverts, the era in Tamil Culture and the ancient culverts in many regions of Tamil nadu. There are many culverts decreed by the Tamil Triumvirs. Hence, the paper evinces the need of understanding arcaeologicel sources to know the truths on it.

Keywords: Tamil Society, Culvert Structures, Tamil Culverts

Download PDF

நடுகல் உணர்த்தும் தமிழரின் வாழ்வியல்

முனைவர் . கே. பரிமளம்

 


Tamilar Social life Instructed by Erecting Stonehenges

Dr. K. Parimalam

 

Abstract

The paper plans to bring down the details regarding the life of the Ancient Tamil people by extracting the sources from it. The tradition of erecting stonehenges is an integral norm in the life of the tamil society. The people gave more attention to the dedicayed ones who martyred or sacrificed their lives for the sake of the society or community. Hence the study extract the culvert facts related to the study.

Keywords: Tamilar, Social life, Instruction, Erecting Stonehenges

Download PDF

அழகர்கோவில் கல்வெட்டுக்களால் அறியப்படும் அரசர்களும் கொடைகளும்

முனைவர் தி. பரிமளா


The Kings and the Donations through the Culverts of Alagar Kovil

Dr. T. Parimala

Abstract

The objective of the paper deals with the finding of the edicts from the culverts found at Alagar Kovil in Madurai. This the capital of the Sethupatis who got autonomy from the Nayak rulers. There are many culverts and authentic evidences of many kings and their donations done by them. Hence, the paper gives a clear idea on the domain theme.

Keywords: Kings, Donations, Culverts, Alagar Kovil

Download PDF

எட்டுத்தொகை நூல்களில் நடுகற்கள்

முனைவர் . க. ச. பவானி


Stonehenges in Ettutthokai

Dr. K. S. Bhavani

Abstract

The study of the paper finds out the facts related to messages as revealed in the book ‘Ettutthokai’. Martyrdom is considered as a noble virtue in Tamil society. The classic tamil people gave much importance to the adventurous deeds of the warriors. So, they have given due respect to them by erecting stonehenges. These evidences are seen in the literary sources in detail. ‘Ettuttokai’ is one of the Sangam classics. It gives more information on the tradition followed by the people on erecting stones to the martyrs. Therefore, the study helps to know the cultural ethics and informations of Tamil Culture.

Keywords: Stonehenges, Ettutthokai, warriors, Tamil Culture, Reverence

Download PDF

திருச்செங்கோடு கல்வெட்டுகளால் அறியலாகும் தமிழர் பண்பாடு

முனைவர் அரங்க. பாரி


Tamil Culture comprehended through the Culverts of Thiruchencode

Dr. Aranga Pari

Abstract

In Tamil Nadu temples are the main sources of archaeological evidences. They rely as the epitome of Tamil Culture. Through the facts edicted in the culverts inside the premises or the in around areas near to the Arthanareeswara temple of Thiruchencode, lots of evidences are calculable to identify the titles of the Pandian and Chola kings. Their title names, donations, philanthrophy given by them and other evidences related to the society and social culture followed by them are evidently seen through the culverts in the Thiruchencode Arthanareeswara temple. Hence, the article plans to decode the true facts found out from the culverts.

Keywords: Tamil Culture, Culverts, Thiruchencode, Arthanareeswara Temple

Download PDF

கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும்

ஆ. பாலசரசுவதி


Culverts and Copper Plates

A.Balasaraswathi

Abstract

The antiqueness of Tamil Language and Culture is as old as the earth. That is proclaimed as the Tamil Class is the ancient. All over the world, there is voluminous evidence that Tamil Culture is the oldest in the world having lots of archaelocal proofs. Most of the evidences are from the Culverts and Bronze Plates. Many Tamil kings had edicted culverts and inscribed bronzelets and copper plates to show down their feats, actions, ethics, etc related to the Tamil society. The Chola and Pandiya Kings had inscribed their titleverses to proclaim their valour and achievement. The sources at Ilankai and in Tamil Nadu purport that Tamil Civilization in the unawared places inside the state and putside and at Ilankai. The inscriptions and edicts prove that Tamil society has arich culture. Modern archaeological research will help to retrieve the hidden truths about Tamil culture through the ancient evidences. The purpose of the paper is to discuss the antiqueness of Tamil Culture through the Culverts and Bronzelets.

Keywords: Culverts, Bronze Plates, Tamil Society, Evidence

Download PDF

தாளி(ழி)யூர்-பெருங்கற்காலத் தொல்லெச்சங்கள் களஆய்வும் மேற்பரப்பாய்வும்

முனைவர் க. பாலாஜி


Site Study of Archaeological Remnants of the Stone Age of Thaliyur

Dr. K. Balaji

Abstract

The paper tells about the remnants of the stone age evidences at Thaliyur. It is a field study conducted directly on the site by professors Noorullah and Balaji of reputed colleges in Tamil Nadu. The study is an eye opener of site study in the archaeological sites of Tamil Region. Hence, the article gives out the minute details of the remnants of Thaliyur.

Keywords: Site Study, Archaeological Remnants, Stone Age, Thaliyur

Download PDF

ஆற்றங்கரை நாகரீக வரலாற்றில் பொன்னேரி வட்டம்

மு. பிரபு


Ponneri Taluk in the History of River Civilization

M. Prabhu

Abstract

The paper tells about the Ponneri Taluk in the History of River Civilization The study is an eye opener of site study in the archaeological sites. Hence, the article gives out the minute details of the remnants of Ponneri.

Keywords: Ponneri Taluk, History, River Civilization

Download PDF

கல்வெட்டுகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

து. பிரியங்கா


The Origins and Developments of Culverts

D. Priyanka

Abstract

The brief study on the origin and the developments of the culverts in Tamil Nadu deals with the beginings of culvert edicts from the Brahmi culverts of the great Ashoka, the various types of culverts, culvert Sites, culverts in South India, old Indian culverts, Tamil culverts of tha Tamil Kings, literary evidences and etc to reclaim the nobility of Tamil culture. The paper discloses the facts in the archaeological facts.

Keywords: Origin, Development, Culverts, Tamil Culture

Download PDF

உத்திரகோசமங்கை - தொன்மக் கட்டமைப்பும் வரலாறும்

முனைவர் ஸ்ரீ. பிரேம்குமார்


Archaic History and Infrastructure of Uttrakosamangai

Dr. Sri. Premkumar

Abstract

The brief study on the origin and the developments of the Archaic History and Infrastructure of Uttrakosamangai. It is a very famous temple in the Sivagangai District. Lord shiva is the presiding God. It is famous for the Maragatha Lingam and the Culvert edicts. The paper discloses the facts in the archaeological facts.

Keywords: Archaic History, , Infrastructure, Uttrakosamangai,

Download PDF

தமிழரின் தொல்லியல் கூறுகள்

ச. பிரேமகுமாரி


Tamilar Archaeological Evidences

S. Premakumari

Abstract

The paper deals on the facts related to the relics of Tamil civilization in the Tamil region. It speaks of the origins of Tamil people, their lands demolished in the deluge, their language, culture and customs through archaeological evidences. Therefore, the study traces the antiqueness of Tamil culture with reference to the archaeological sources..

Keywords: Tamilar, Archaeological Evidences, Tamil Language, Culture, Customs

Download PDF

தொல்லியலும் கல்வெட்டியலும்

முனைவர் மோ. ஜ. மகேஸ்வரி


Archaeology and the Study of Culverts

Dr. M. J. Maheswari

Abstract

The paper traces the origins of archaeology and the study of culverts in the Tamil region. It gives a very clear detail on the proponent scholars of archaeology. The study scrutinizes the types of archaeological excavations done all over the world. It quotes down the roles of the archaeologist and the rules for them to follow. Hence, the paper attempts all sorts of Tamil linguistic and archaeological explanations are detailedin the paper.

Keywords: Archaeology, Study of Culverts, Tamil Culture

Download PDF

கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள்- ஓர் பார்வை

ப. செ. முத்துலெட்சுமி


A Glance on the Culverts and Copper Plates

P. S. Muthulakshmi

Abstract

The paper traces the origins of archaeology and a glance on the culverts and copper plates. These findings help to find out the culture and civilization of the Tamil people. Hence, the paper attempts to trace Tamil archaeology.

Keywords: Glance, Culverts, Copper Plates

Download PDF

கீழடி தொல்நகர அகழாய்வுக் களம்

முனைவர் வெ. முத்துலட்சுமி


Keeladi Ancient Remnant City Archaeological Site

Dr. V. Muthulakshmi

Abstract

The paper tells about the Remnant city of Keeladi near the present Madurai. Tamil people’s culture and origin has been dated and calculated by the help of Aathichanallur exvacations but the finding of the Keeladi site becomes prominent to know about the culture and the civilization there. Hence, the study paves way to comprehend the findings at the Keeladi site.

Keywords: Keeladi, Ancient Remnant City, Archaeological Site, Madurai

Download PDF

கேரளக் கல்வெட்டுக்களில் - வேணாடு

முனைவர். ரா. முல்லை


Venad in the Culverts of Kerala

Dr. R. Mullai

Abstract

The paper brings forth the details inscribed in the culverts regarding the county Venad in the culverts of Karala. The facts tell about the culvert edicts of Cholapuram, Thirukadithanam, Mampalli of present Kerala and Rameswaram temple of Tamil Nadu. The evidences got through the culverts say about the state of the Venad kings and their position under the Padian kings. This county lied between Kollam and Thiruvananthapuram. The glorious past of the Venad royalties are elicited in the paper. Hence, the paper discloses the derivated facts from the sources

Keywords: Venad, Culverts, Kerala, Kings of Venad

Download PDF

தமிழர்சார் தொல்லியல் அகழாய்வுகள்

த.முனியம்மாள்


Tamil Oriented Archaeological Excavations

Ms. Muniyammal

Abstract

The idea of the paper is to let know of the archaeological digging done in the region of the Tamil Nadu. It reveals the relic sites on the banks of Tamiraparani and Vaigai. Aaadichanallur, Alagankulam and Keeladi are some example for the site studies. Hence, this article caters down the norms of archaeology, types, and methods in the archaeological department for estimation.

Keywords: Tamil, River Culture, Remnants, Archaeology, Excavation

Download PDF

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வட்டாரத்தில் நெடுங்கல் வழிபாடும் வழிபாட்டு மாற்றமும்

முனைவர் இரா. மூர்த்தி


Stonehenge Worship and its Change in the Srivilliputtur District

Dr. R. Moorthy

Abstract

The paper tells about the Remnant Stonehenge Worship and its change in the Srivilliputtur District. Tamil people’s culture becomes prominent to know about the culture and the civilization existed lang back there. Hence, the study paves way to comprehend the findings of stonehenge worship and its change in Srivilliputtur District. The paper tells about the Remnant Stonehenge Worship and its change in the Srivilliputtur District. Tamil people’s culture becomes prominent to know about the culture and the civilization existed lang back there. Hence, the study paves way to comprehend the findings of stonehenge worship and its change in Srivilliputtur District.

Keywords: Stonehenge, Worship, Change, Srivilliputtur District

Download PDF

தொல்தமிழர்களின் உணவுத்தேடலும் பண்பாட்டு உருவாக்கமும்

முனைவர் ப. சு. மூவேந்தன்


Search of Food and Cultural Origins of the Ancient Tamil People

Dr. P. S. Moovendhan

Abstract

The paper elicits about the search of food and cultural origins of the ancient Tamil people. The idea becomes prominent to know about the culture and the civilization existed lang back there. Hence, the study paves way to comprehend the search of food and cultural origins of the ancient Tamil people.

Keywords: Search, Food, Cultural Origins, Ancient Tamil People

Download PDF

திருவோத்தூர் (சேயாறு) திருத்தலக் கல்வெட்டுச் செய்திகள்

மைத்திரி அன்பு


The Facts of the Thiruvothoor (Seyar) Culverts

Maithri Anbu

Abstract

The article traces the facts in the culverts of Thiruvothoor. many culverts evinces of the origin of the place. the Pandian and Chola kings had carved culverts related to the temples and of their administration. the name of the place can be seen in Thevaram and Malaipadukadam. the nobility of the people and the charity are seen through the culverts Hence, the study explain the interrelated particulars from the clarification found on the culverts.

Keywords: Facts, Thiruvothoor, Seyar, Culverts

Download PDF

விருதுநகர் மாவட்டத் தொல்லியல் களங்கள்

முனைவர் கு. மேனகா


Archaeological Sites in Virudhunagar District

Dr. G. Menaka

Abstract

The paper traces the origins of archaeology in the Virudhunagar District. The archaeological evidences are enough to find the antique state of the Tamil culture. The places such as Thiruthangal, Sivakasi, Venpukottai, Kollankondan, Puliparaipatti, Venganallur, Chettur, Veppankulam, Kottankulam and Cholapuram have rare culverts and archaeological sites with rare relics. Hence, the paper attempts to bring forth all sorts of evidences to trace down the facts related to it.

Keywords: Archaeological Sites, Virudhunagar District, Tamils, Culture

Download PDF

தொல்பொருள் மானிடவியலில் சங்கு

இரா. மோகன வசந்தன்


Sangu in Archeo-Anthropology

R. Mohana Vasanthan

Abstract

The paper elicits the details of the use of Sangu (Conch) and the cultivation of it. The study details it with the evidences from the culverts and the authentic literary sources. Thoothukudi is on of the very important place in Pandiya Nadu in diving to get Sangu for making the ornaments from it. The medical qualities of Sangu flesh are also discussed in the article. Hence, the critique gives out the minuscule information of the use of Sangu in Tamil culture.

Keywords: Sangu, Archeo-Anthropology, Tamil Culture

Download PDF

‘கண்ணகி மண்ணில்’ பொருண்மையில் தொல்லியல் ஓர் பார்வை

இரா. யசோதா


Archaeology in the Land of Kannagi

R. Yasodha

Abstract

The paper elicits about archaeology in the land of Kannagi. It becomes prominent to know about the culture and the civilization existed lang back there. Hence, the study paves way to comprehend the region that Kannagi lived before ages back and these evidences may help to understand the cultural origins of the ancient Tamil people.

Keywords: Archaeology, Land of Kannagi, Poombukar, Deluge, Culture, Tamils

Download PDF

கல்வெட்டுக்களில் நிலம் பற்றிய தொன்மக்கூறுகளின் புலப்பாடுகள்

முனைவர் ஏ. யோகசித்ரா


The Traces of Land Donations and Revenue in Culverts

Dr. A, Yogachitra

Abstract

The article discusses on the land related edicts from the Pandian age to the later Chola age. The evidences are clearly depicting that the kings and philanthrophists had a great deal of land administrative system and charity norms. Every of their actions are carved in the culverts to be retained in the future. The scope lies on the idea to study the land donations, measurement system, sale and revenue regarding land. Hence, the study brings out the related facts from the substantiation.

Keywords: Traces, Land Donations, Revenue, Culverts, Tamil Kings

Download PDF

பண்டைய கந்தரோடையின் இன்றைய சுவடுகள்

கோ. ரகுவரன்


Remnants of the Ancient Kandharodai

G. Raguvaran

Abstract

The article details about the ancient place Kandharodai which acted as a capital of the northern Tamil territory of Ilankai. The facts related to the name of the place is explained rationally. It was also a famous business centre on those days. Valukai River and the evidences of agriculture before 2500 years back at Jaffna are detailed with possible evidences. Temples are the very important relic to consider and Seeri Meenakshi Amman, Kannaki Amman, Vatrakkai Amman temples are very famous and age old classic temples.

Keywords: Remnants, Ancient, Kandharodai, Jaffna, Ilankai

Download PDF

சிந்துசமவெளி எழுத்துக்கள்

ரா. ரஜுலா


The Scripts of Indus Valley Civilization

R. Rajula

Abstract

The paper elicits about the scripts of Indus Valley Civilization. It becomes important to know about the culture and the civilization existed lang back there. Hence, the study paves way to understand the region that kannagi lives before ages back and these evidences may help to understand the cultural origins of the ancient Tamil people.

Keywords: Scripts, Indus Valley Civilization, Tirunelveli, Tamils

Download PDF

புறநானூற்றில் நடுகற்கள்

முனைவர் பொ. ராணி


The Erection of Stonehenges in Purananooru

Dr. P. Rani

Abstract

The article deals with erection of stonehenges in Tamil culture as revealed by the classical work ‘Purananooru’ It also has other significances. The culture of the people belong to a category giving much importance to valour. Therefore, the study traces the erection of stonehenges found in the classical work ‘Purananooru”tamil society.

Keywords: Formation, Stonehenges, Purananooru

Download PDF

கொல்லங்கொண்டான் தொல்லியல் களம்

கோ. ராஜன்தாஸ்


Kollankondan Archaeological Site

G. Rajandoss

Abstract

The paper elicits about the Kollankondan Archaeological Site. It becomes a need and its very important to know about the culture and the civilization existed lang back at Kollankondan. Hence, the study paves way to understand the region to understand the cultural origins of the ancient Tamil people.

Keywords: Kollankondan, Archaeological Site, Tamil Culture

Download PDF

கட்டடக்கலை வாயிலாக அறியப்படும் தமிழின் தொன்மையும் தமிழர் பெருமையும் - ஒரு மீள்பார்வை

பெ. ராஜா


A Bird Eye Study on the Eminence of Tamil Culture and Antiquity through Architecture

P. Raja

Abstract

The paper elicits a bird eye study on the eminence of Tamil Culture and Antiquity through Architecture. It becomes a requirement and its very important to know about the culture and the civilization existed lang back through the architecture. Hence, the study paves way to understand the region to understand the cultural origins of the ancient Tamil people by architectural evidences.

Keywords: Bird Eye Study, Eminence, Tamil Culture, Antiquity, Architecture

Download PDF

ஜவ்வாது மலை- மலையாளிப் பழங்குடியினரின் தெய்வ நம்பிக்கைகள்

அ. ராஜேஷ்


Deity Beliefs of Javathu Hills Malayali Tribes

A.Rajesh

Abstract

The paper focuses on the beliefs of deities amidst the Malayali Tribes of Javadhu Hills. It is a clear evidence of the ancient worship among the tribal people. It reveals the fact that they follow Tamil culture in the worshipping methods. Hence, the article traces the evidences related to it.

Keywords: Javathu Hills, Malayali Tribes, Deity Beliefs

Download PDF

வள்ளுவர் நவிலும் தமிழர் பண்பாட்டு வாழ்க்கை நலப்பண்புகள்

ஸ்ரீ. ரெஜிலா குமாரி


Life Ethics of Tamil Culture by Valluvar

Sri. Rejila Kumari

Abstract

Thirukkural is great social treatise of Tamil culture written by Thiru Valluvar. His ideas are really the ones of soulfully experienced ones. The Tamil people are very notable for moral and ethical life. The customs of the society and the attitude of the people are clearly portrayed in the work by Valluvar. Hence, this paper tries to bring out thr values from the work that has been taken from the antique literary sources.

Keywords: Life Ethics, Tamil Culture, Valluvar

Download PDF

சோழர் காலத் செப்புத் திருமேனிகள்

முனைவர் ஜா. வளர்மதி


Bronze Idols of the Chola Period

Dr. J. Valarmathi

Abstract

The paper scrutinizes the bronze idols belong to the Chola Pariod. The Cholas are very notable Tamil Kings who are very keen and magnanimous in building temples of immortal architecture and wroughting of unbelievable bronze idols. These idols are the evidences of their aesthetic sence. Today, many of the idols were smuggled for its valuable art and the quality of the metal. In such a sort of condition the tamil people have to know about these relics. Consequently, the study convey out the facts related to the study.

Keywords: Bronze Idols, Chola Period

Download PDF

சோழகேரளன் கல்வெட்டுகள் உரைக்கும் தமிழர் பண்பாட்டுச் செய்திகள்

முனைவர் ச. வனிதா


Tamil Cultural Facts as Revealed in the Culverts of Cholakeralan

Dr. S. Vanitha

Abstract

The study of the paper extends the facts related to the culvert edicts of Cholakeralan and his donations to charity and other sorts of philanthrophical aids done to his people. The culverts are the sole proofs of the kings ruled the Tamil country’s Chola’s reign and reigndom. The assessment tells of the edicts in the culverts that tell the title names of the king Rajendra Chola and his creation of cities on the time of his reign. The culverts taken as sources help us to know the culture of the Tamil people through the culverts edicted by the great Chola kings.Hence, the study helps to know the cultural ethics and informations of Tamil Culture.

Keywords: Cholakeralan, Culverts, Tamils, Tamil Culture.

Download PDF

கரந்தைச் செப்பேட்டுத் தொகுதியின் மாண்பு

டாக்டர் வே. விக்னேசு


The Nobility of Karantai Copper Plates
Dr. V. Vignesh

Abstract

The paper tries to sort out the Karanthaai Coperplates of tha Chola kings. These are the very antique ones and made systematically. In the Indian copper plates history, these are the ones which are multitude in numbers. The inscriptions tells of the merits of the Sangam. Hence, the study delineates the related facts from the explanations found on the plates.

Keywords:  Nobility, Karantai, Copper Plates, Chola Kings

Download PDF

இலக்கியங்கள் காட்டும் நடுகல் செய்திகள்

சீ. விமல்


Stonehenge shown in Literatures

S. Vimal

Abstract

Tamil culture is an ancient culture very much devoted to valorable feats. The people are brave and sturdy. In the classic history of the Tamils there are many evidences that show they revere the warriors who died in chivalric, valorable acts and sacrificial customs. They erected stonehenges in memory of them. These are seen in many literary sources and in the culverts seen all over the Tamil region. Nallor, Virudhunagar, Villlupuram, cholavandha, Kangeyam and many othey parts had culverts in commemorating the adventurous deeds of the warriors. Hence, this paper tries to fetch out the details associated to the domain topic

Keywords: Stonehenge, Literatures, Culverts, Tamil Warriors, Commemoration

Download PDF

மருத நிலத்தின் வாழ்வும் வீழ்வும்

டாக்டர். சு. விவேகலதா


The Life and Fall of the Marutham Land

Dr. S. Vivegalatha

Abstract

The paper elicits a study on the life and fall of the Marutham Land of Tamil culture and antiquity. It becomes very important to know about the culture and the civilization existed lang back through the evidences. Hence, the study paves way to understand the region to understand the cultural origins of the ancient Tamil people

Keywords:  Life and Fall, Marutham Land, Tamil Culture

Download PDF

தமிழக தொல்லியலில் இராபர்ட் புரூஸ்பூட்டின் பங்கு

முனைவர் மு. விஜயசாந்தி

 


The Contribution of Robert Bruce Foote in Tamil Archaeologial Study

Dr. M. Vijayashanthi

Abstract

The article brings forth the essential contribution of the famous Robert Bruce Foote in archaeological field of the Tamil region. His contribution to the Tamil Archaeology is immense and indebted one. He is the first one to proclaim that the Tamils are a group of people who lived before million of years. He dedicated him in the land survey department of the British Government of India and did lots of surveys and dig sites all over india. Very important of his findings are the tools before to that of the Ice Age, Theri area of Thirunelveli Dist, Atthirapakkam and pallavaram. Hence, the study brings out the related facts from the corroboration.

Keywords: Contribution, Robert Bruce Foote, Tamil Archaeologial Study

Download PDF

கல்வெட்டுகளில் பெண்கள்

முனைவர் ஏ. வீரப்பன்


Women in Culverts

Dr. A. Veerappan

Abstract

The article focuses on the state of women in the culverts of Tamil Nadu. It studies with the title evidences and bring down the conclusion that in Tamil society women enjoyed administrative rights and other autonomous previleges. Though women related inscriptions are very rare, they have dedicated and donated to temples, charity, Queen’s philanthrophy, dowry and other evidences are seen in the culverts. The culvert edicts are suitable proofs to give a redeemed scenario among the present generation and to cultivate such qualities among the the female genaration.

Keywords:  Women, Culverts, Tamil Culture

Download PDF

தொல்லியல் பதிவுகளில் கல்வெட்டு வரலாறு

முனைவர் ஆ. வேணீஸ்ரீ


Culvert Cronology in Archaeological Registration

Dr. A. Venisri

Abstract

The paper scrutinizes the culvert cronology in archaeological registration. In Tamil culture and traditional culvert marking is an essential part. The department of archaeology has recorded many culvert evidences to preserve cuture. Accordingly, the study put into words the culvert facts associated to the study.

Keywords: Culvert, Cronology, Archaeological Registration, Tamil Culture and Life

Download PDF

கைக் கூலி சீதன ஒப்பந்தக் கல்வெட்டு - ஓர் ஆய்வு

ஜெ. ஜூலியட் மேரி மற்றும் முனைவர் பொ. பரமேஸ்வரி

 


A Study on Dowry and Wages Agreement Culverts

J. Juliet Mary & Dr. P. Parameswari

Abstract

The paper scrutinizes the culvert evidences of Dowry and Wages and the agreements dealt with it. In Tamil culture and tradition culvert marking is an integral part. Cutting culverts in regard to Dowry and wages settlement were also done on those days. Even muslims followed the carving of culverts to settle wages. Accordingly, the study put into words the culvert facts related to the study.

Keywords: Study, Dowry, Wages, Agreement, Culverts

Download PDF

மாயன் பண்பாடு

முனைவர் இரா. ஜீவாராணி

 


Mayan Culture

Dr. R. Jeevarani

Abstract

The paper studies the lifestyle of the Mayan people and the connections of Tamil people. Their lives are sophisticated, fulfilled with development and valuable tradition and cultural norms. Those people lives are highly affirmed to the life style of the Tamils. The name Mayan is also used by the Tamil people. Hence, the study helps to know the Mayan people’s culture and informations regarding to Tamil Culture through evident sources.

Keywords: Lifestyle, Tamil People, Sangam Literature

Download PDF

தொல் பழங்கால சமயமும் பண்பாட்டு; நிலைக்களனும்

ஜெ. ஜெயமதி


Primordial Religion and Cultural State

J. Jeyamathi

Abstract

The paper finds out the changing stages of culture with the advent of religion and politics. The scrutiny puts its base as the Saiva, Vainava, Country Deities as institutions or cultural origins and the Kamatchi lamp gradual change and the land based cultural discussions; especially the Tamil division of land segregation are the aims of the article. Accordingly, the study put into words the facts related to the study.

Keywords: Primordial Religion, Cultural State, Tamil Culture

Download PDF

கீழடி அகழாய்வு

ஜெ. ஜெயமாரி


Keeladi Archaeological Excavation
J. Jeyamari

Abstract

The paper detracts the Keeladi Excavations, near Madurai by the Archaeology Department of the Indian Government. The paper tells about the four stages of archaeological survey. The classic antiquity of Tamil culture and civilization on the banks of the famous Vigai River has been in the verge to identify itself as a great relic of India. Even there are some complications from the government, the voice and action from the Tamil people and politicians has made a remarkable point in safeguarding the evacuations. The products got from these areas dates back to 2200 years and all sorts of sophisticated equipment and possessions were with the people and inscriptions of Brahmi Tamil were also found. Hence, the paper brings forth the evidences of the Keeladi evacuations to the limelight.

Keywords: Keeladi, Archaeology, Excavation, Tamil Civilization

Download PDF

தொல்லியல் சான்றும் தமிழர் வாழ்வும் கொடுமணல் அகழாய்வு

எம். ஜெயலெட்சுமி


Tamil Life in Kodumanal and Archaeological Substantiation
M. Jeyalakshmi

Abstract

The paper detracts the Tamil Life in Kodumanal and Archaeological Substantiation by the Archaeology Department of the Indian Government. The paper tells about the stages of archaeological survey. The classic antiquity of Tamil culture and civilization on has been revealed now. Hence, the paper brings forth the evidences of the Kodumanal evacuations to the limelight.

Keywords: Tamil Life, Kodumanal, Archaeological Substantiation

Download PDF

கொடுமணல் அகழாய்வு

ப. ஜெயலெட்சுமி


Kodumanal Archaeological Excavation

P. Jeyalakshmi

Abstract

The paper discusses on the archaeological substantiation and the lifestyle of the Tamil people. The study tries to absorb the details of the people from the ancient literary sources, once they were found in the paimarya leaflets, culverts and the tltles carved by the kings. The fact is that the cultural vestige and traditional loftiness of the culture seems highly ethical and enriched with systematic principles of life. They enjoyed every thing with reason and logic. Hence, the paper discusses these details in a research point of view.

Keywords: Tamilar, Lifestyle, Archaeological Substantiation

Download PDF

தொல்பழங்கால பானை ஓடுகளும் பண்பாடும் ஓர் பார்வை

முனைவர் பா. ஜெயா


A Glance on Ancient Pots and Culture

Dr. P. Jeya

Abstract

The study gives a close glance on Ancient Pots and Culture of the Tamil People in a scientific perspective related to the finds of the archaeology department. It scrutinizes the ware culture of the ancient people of the various world civilizations and the Tamil civilizations inside India. Then, it moves to tell about the various types of pots especially the black pots, red pots the polishing methods of the discovered relics. Hence, the paper is a better review on the ware culture.

Keywords: Glance, Ancient Pots, Culture, Tamils

Download PDF

கொங்கு மண்டலம் பெரியார் மாவட்டக் கல்வெட்டும்ää செப்பேடும் பதிவும்

சா. ஜெனிபர்


Culvert and Bronze Plate Inscriptions in Kongu Area of Periyar District

S. Jenifer

Abstract

The study is based on the culvert and Bronzelet evidences collected from the Kongu area of the Periyar District. Most of the evidences are very classical and tells about the contacts of the Tamil society with the Caesers of Rome in Business. It also tells about the cultural rituals and ethical principles of the Tamil society. The sites of Kodumanal are archaic evidences of the Tamil Brahmi script, society and their ancient past. Much more evidences are unmistakably lucid proofs of the lofty society. Hence, the paper delves through a keen survey with the aforesaid evidences.

Keywords: Culvert, Bronze Plate, Inscriptions, Kongu Area, Periyar District

Download PDF

தமிழர்களின் பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும்

எ. ஷஹீலா


Tamil People’s Traditional Habits and Belief

A.Sakila

Abstract

Tamil nadu is a place of rich culture and it has been seen from the proto times to the present times. The traditional habits and their beliefs are really moral with a staunch morale. They have certain ethics based on the life to lead a gook life. They celebrated Birth and do Death rituals, Maturity of girls, Marriage, Good time fixing, Dreams, Mantras, sorcery and etc. Hence, this paper tries to bring out the informations related to the beliefs of the Tamil people.

Keywords: Tamil People, Traditional Habits, Beliefs

Download PDF

The Origins of Tamil Civilization


M.Arul Darwin & Dr. S Suresh Pandi

Abstract

The paper deals with the evidences based on the excavations in 1920 - 22 at Harappa & Mohenjodaro (now Pakistan) confirmed the existences of a hitherto unknown civilization in the Indus Valley are nearly proto Tamils. Contacts with dated phases of Mesopotamian civilizations showed that the great cities of Harappa and Mohenjodaro, built of brick, including well constructed houses, a regular city plan and an elaborate covered drainage system, were flourishing before and after 2350 BC. After this discovery the Indus Valley took its place with Mesopotamia and Egypt as the home of one of the oldest evolved civilizations of the world. It is evident from the excavated material that the civilization was essentially indigenous in character. Hence, the paper scrutinizes the facts as revealed from the research facts as enunciated by Prof Ra. Mathivanan and authentic evidences in regard to Tamil Civilization.

Keywords: Tamils, Origin, Civilization, Harappa, Mohenjadaro, Prof Ra. Mathivanan.

Download PDF

Archaeological Vestiges of Palur


Mrs. R. Brinda Kumari

Abstract

Palur (12 46'N latitude and 95 55'E longitude) is situated in Chingleput Taluk of Kanchipuram District, in Tamil Nadu, it is a small village about 12km away from chingleput town, on the highway leading from Chinglepet to Kanchipuram. There is a railway station known as palur railway station. There are frequent bus services from Chingleput as well as from Kanchipuram to reach Palur. On the eastern side Reddipalalyam, on western side Melacheri, on northwestern side Kongananjeri on southeastern side Villiyambakkam served as the boundary village to the Palur. This village covers an area of 2341.25 hectares and situated on nortern bank of river Palar. The paper studies the evidences related to it.

Keywords: Archaeological, Vestiges, Palur

Download PDF

Political Condition during the Chola’s as Gleaned from Inscriptions of Thirunavalur


E. Jeeva

Abstract

The history of Tamilnadu has many things to contribute to religion, art and culture. One may notice that national wealth is innumerably sacred and holy temples have been decorating the spiritual land of Tamils. Most of the temples contain valuable inscriptions which serve as the most authentic sources for reconstructing the ancient history. Among such ancient temples, the Thirunavalur temple is one of the few living South Indian temples with a rich past. Hence, the paper decodes such evidences.

Keywords: Political Condition, Cholas , Inscriptions, Thirunavalur

Download PDF

Marine Archaeological Museum at Poompuhar


Dr.B. Murugeswari & Dr.A. Muniyandi

Abstract

Archaeology is the scientific study of antiquity by analysing the material remains of ancient human occupations. It embraces the whole range of ancient culture – architecture, epigraphy, sculpture and paintings, ceramics cults, industry, institution and history. Thus it is an empirical discipline concerned with the recovery, systematic description and study of old artifacts. It helps us ‘looking back into the past and see where we came from and how we have made our way from the Stone Age to the Space Age. This paper tries to study the remnants and preserved evidences related to Poompuhar.

Keywords: Marine, Archaeological Museum, Poompuhar

Download PDF

Archaeological Vestiges of Kannur


Dr. J. D. Patrishiya Fernando

Abstract

Kannur is located to the west of Sriperumbudur and north of Sunguvarchatiram, Thiruvallur District. The village at present bear only a recently built Siva temple called Srimuhgaiswara temple. Some 20 years back, there were some vestiges of a buried temple, scattered around the village. The temple originally belongs to Chola period but now the temple has been renovated with modern architectural style. The image of Nandhi, Surya, and Vishnu were found scattered around the village. The paper elicits the details regarding to the evidences.

Keywords: Archaeology, Vestige, Kannur

Download PDF

Lord Siva as Candrasekharamurti - A Study


M. Srilatha

Abstract

The cult of Siva known as Saivism is one of the oldest faiths in the world and most widely spread in India. Siva means ‘in whom all things lie’, and connected to kind, benevolent and friendly. The third among the Hindu Tirmurti. and in the Veda he was known as Rudra ‘the terrible god’, the destroying deity but in the later times it became usual to give that god the euphemistic name Siva the auspicious one’. Siva is identified with the symnbolic form of Linga and the anthropomorphic forms like Bhairava, Nataraja, Virabhadramurti, Umamaheswara, Daksinamurti, chandrasekharamurti, etc. The present paper is an attempt to analyse the imagery of Siva as Daksinamurti in the context Konerirajapuram in south Indian temple.

Keywords: Lord Siva, Candrasekharamurti

Download PDF

Adichanallur Artifacts: An Ancient Tamil Civilization of Great Elegance


Mr. B. Thangamarimuthu

Abstract

The existence of humans in the Indian subcontinent has been dated lower back to round 30,000 years. The contemporary science has enabled us to excavate into the coronary heart of the earth and examine the way of life of human beings who first inhabited this country. Apart from human skeletons, numerous objects are found in either authentic or dilapidated circumstance on every occasion an excavation is carried out. Such findings link us to the past and assist us to examine about how we adapted ourselves to live on below the changing circumstances. One famous website which has been of an exceptional help in gaining knowledge of about the history of India is Adichanallur in the nation of Tamil Nadu. The first character to rise out an excavation at this website was once Dr. Jagor from Germany, with his two accomplices; the District Engineer and the Collector. His excavations had been accompanied through two others: Alexander Rea from England and Louis Lapique from France. Dr. Jagor managed to get greater than 50 types of utensils via the excavation alongside with human skulls and skeletons. Despite being excavated from the Indian land, Dr. Jagor carried all these objects to his mom country, the place they had been kept in the Berlin Museum. Later, Alexander Rea managed to find out more than 5800 objects via excavations inside duration of sixteen years from 1889 to 1905. Similar to the urns excavated by means of Alexander Rea, the new observed urns have been stuffed with rice, paddy, empty vessels, lamps, and different objects. The purpose behind packing all this stuff in the urns ought to be the trust that the lifeless were to journey to any other region for the duration of which they would require all these objects to survive. Other findings of the excavation covered utensils in red, black, and red-black, vessels, copper bangles, ear-rings, spear-heads, and many other objects of that period.

Keywords: Artifacts, Ancient, Tamil Civilization, Great Elegance

Download PDF

Inscriptions of Meenakshi Sundareswarar Temple, Madurai-A Historical Study


Dr. D. Uma

Abstract

Madurai, one of the religious centers of Tamil Nadu has a continuous history of more than 2500 years and the seat of Tamil Literary Academy known as Tamil Sangam. Madurai city was of the ‘Sarvatobhadra’ type with streets laid around a temple in the center and roads leading to it four sides. Meenakshi Sundareswarar Temple which has become synonymous with the city of Madurai is an ancient Saivaite shrine in the state. Known as ‘Koilnagar’ (the temple city), this city is a sacred centre.The inscriptions of Madurai Meenakshi Sundareswarar temple give more valuable accounts about the temple. There are 64 inscriptions in the temple. Among them 44 belong to the later Pandyas, 19 to Vijayanagar Nayak rulers and 1 to the British regime. They give valuable accounts on various grants and donations offered to the temple for the performance of daily, monthly and annual Pujas, rituals and festivals.

Keywords: Inscriptions, Meenakshi Sundareswarar Temple, Madurai, Historical Study

Download PDF

Tamil Civilization- A Glance


Mr. R. Vinayagamoorthy & R.Ganeshkumar

Abstract

Tamil civilisation shaped the reason for Indian civilisation. Tamils culture spread all over India as per S.A. Taylor and different specialists. Tamils from the south moved north when Kumari Kandam that is the southern tip of India was disintegrated by the ocean. These individuals settled around the banks of the Sindu stream and throughout the years were in charge of the making of Indus Valley civilisation as indicated by Hendry Heras, a christian minister, who researched about that time. The Indus Valley is one of the universes soonest urban human advancements, alongside its counterparts, Mesopotamia and Ancient Egypt. Among the settlements were the major urban focuses of Harappa, Mohenjo-daro (UNESCO World Heritage Site), Ganweriwala, Dholavira, and Rakhigarhi. Hence, this paper elicits the details regarding to the decoding of Tamil Civilization

Keywords: Tamil Civilization, A Glance

Download PDF