தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்ணிய கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

volume - 2, Feb 2020 Special Issue 3, vol 1

Articles-1-62

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. "தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்ணிய கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்" என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த தூய யோவான் கல்லூரி, கல்லூரி நிர்வாகம், கல்லூரி முதல்வர், தமிழ்த்துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வைச் செம்மை நிறுத்தி பெண்ணியம், தமிழ்மொழியில் பெண்ணியம், தமிழர் நாகரிகத்தில் பெண்ணியம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரத்தில் பெண்ணியம் போன்ற பொருண்மையில் தரவுகளைக் கட்டுரைகளாக வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ்ப் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதாரப் பாராட்டுகிறோம். பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வை செம்மை நிறுத்தி திருக்குறள் வழி தமிழ்மொழி தமிழர் நாகரிகம் தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகளைக் கட்டுரைகளாக வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள் ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள் எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி.

பதிப்புக்குழு


 

பெண்ணியக் கட்டமைப்பும் "அம்மா வந்தாளில்" பெண்ணியக் கட்டுடைப்பும்

சா. அகஸ்டின் & முனைவர்.த.சே. கலாவதி


Construction and Deconstruction of Feminism in the Novel "Amma Vanthal"

S.Augustin & Dr.Kalavathi

Abstract

The realm of feminism is a mirage in many societies. The construction of women and the deconstruction of feminism has been the present scenario that spearheaded the state of feminism for their rights and break the barriers to amanicipate women. Janakiraman is one of the feminist writers who insist feminist perspectives in his novels. The article traces the feministic elements in the novel “Amma Vanthal”.

Keywords: Construction, Deconstruction, Feminism, Tamil Novel "Amma Vanthal"

Download PDF

இக்கால பெண்களின் விளையாட்டும் விளையாட்டின் முக்கியத்துவமும்

ச.அதிசயராஜ் & முனைவர் செ.துரை


The Importance of Sports and the Sports of Today’s Women

S.Athisiyaraj & Dr.S.Durai

Abstract

In Tamil culture, sports play a vital role from the ancient times to the modern times. Women are prone to some limitation in sports and they are allowed to play games in the ancient times but today women are eager and participate in various sports. They are even applaused national and international games and sports. Sports also strengthen the will and physique of women. Today, women have proved sports is not the monopoly of men but women can show their interest and skill in it. Hence, the paper discusses on the development of women in the arena of sports.

Keywords:Sports, Sports of Today’s Women, Tamil Women, Women in General

Download PDF

சிலப்பில் மகளிர் இருத்தல் நிலைகளும் பெண்ணியக் கட்டுடைப்பும்

முனைவர் ஞா. அந்தோணிசுரேஷ்


The State of Women and Deconstruction of Feminism in "Silappathikaram"

Dr.Antony Suresh

Abstract

The state of women in Tamil culture could be identified that women status are treated secondary in the social order but some women remain supreme in feministic values and they produce them as the model women of the society. In Tamil Literature, Silappathikaram has been the portrayal of such archetypal woman Kannagi and other minor individualistic women characters. It reflects the state of women and the vindicaton of women’s rights. Thus, the paper studies on the women perspectives in "Silappathikaram".

Keywords:State of Women, Deconstruction, Feminism, "Silappathikaram"

Download PDF

பெண்மொழி

முனைவர் இரா.அந்தோணிராஜ்


The Voice of Women

Dr.R.Antonyraj

Abstract

In the history of mankind, the documentation of histories, anthropologies and other human related trends got flourished except, Gender studies. In general, the civilizations of the past and the cultures of the present gave poor importance toth female sex. In the twentieth Century, many women writers of Tamil has enumerated their experiences personal and non personal in an excellent manner. Consequently, this article focuses on the voice of women from Tamil Literature.

Keywords:Voice of Women, Tamil Writers, Tamil Literature

Download PDF

வேளாண் மகளிர் சமூக வாழ்வியல் சிக்கல்கள்

ஞா.அலெக்ஸ் அருள் தாசன்


Social Problems of Agricultural Women

A.Alex Aruldasan

Abstract

Today is the time of modern industrial development. Tamil Nadu is mostly an agricultural land. Due to the development of industrial development, many agricultural lands are taken for industrial use. This has made the lives of the agricultural class to lead severe lives. The women of the agricultural class suffer too much due to loss of lands and modern industrialization. Hence, this paper decodes the problems faced by the women of the agricultural class.

Keywords:Social Problems, Agricultural Women, Tamil People”

Download PDF

சமயங்களும் பெண் விடுதலையும்

முனைவர் ந.அனிதா


Religion and Liberty of Women

Dr.N.Anitha

Abstract

“Religion is the strength and energy for human kind to give ethical virtues in them. In religion women has been separated from the indulgence of spiritual practice. Mostly, women are not allowed to enter celibacy and religious life. All cultures over the world had followed this kind of stance on women. Tamil culture has and had such discrepancies from the past to the present. Religion has two facets in the spiritual mode. One is internal spirituality and the other is the external spirituality. In the former all have the liberty to pursue with the spiritual doctrine and attain union but in external side women has been curtailed in pursuing religion and spirituality. Hence, this paper deals with the facet of religion and the liberty of women”.

Keywords: Religion, Liberty of Women, Tamil Society

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்ணிய கட்டமைப்பு

ஜெ.அனிதா செல்வ ரூபவதி


Construction of Feminism in Tamil Literature

J.Anitha Selva Rupavathi

Abstract

Construction of Feminism has been evolved in every ethinic society and all countries have started to respect the status of women and ready to work for the liberation of women. In Tamil society, they give good respect from the ancient times to the modern times. But somewhere women endure crisis in a severe manner. The strength of women is the evolution of Feminism and it has reached its heights to emancipate women in all speares of life. This paper decodes the construction of women from Tamil Literature.

Keywords:Construction of Feminism, Tamil Literature

Download PDF

திலகவதியின் வேர்கள் விழுதுகள் நாவலில் பெண்ணியச் சிக்கல்கள்

நே. அனிதாசெலின்


Feministic Issues in Thilagavathi’s Novel "Vergal Vilzhuthugal"

N.Anitha Selin

Abstract

Every human wish for a peaceful life. Though we speak of gender equality, the status of women is different from that of men. Women life in the society where men dominate (ie.) patriarchal society. Women live a segregated, oppressed and subjugated life down the ages. Women dedicates her life and suppresson her wishes for the sake of others. Women apart for from caring the family and nurturing the children contribute a great role to the development of the society. The contemporary women are example to this. This paper tries to analyse the role of women in building the society.

Keywords:Feministic Issues, Writer Thilagavathi, Tamil Novel "Vergal Vilzhuthugal"

Download PDF

பெண்களும் ஆளுமை திறனும்

முனைவர் இரா.அனுசியா


Personality Development and Women

R.Anusya

Abstract

The realm of feminism is an outcome of the existing developed state of women in all walks of life. The status of women has been highly changed due to modern age and the intervention of technology. The smart skill development also has made women to work and to get success in the chosen domain. Hence, this paper is a presentation of the factors that foster the lives of women in the modern arena.

Keywords:Feminism, Personality Development,Tamil Women

Download PDF

இசுலாமும் இத்தாவும்

முனைவர் செ.ஆமினா பானு


Itthah and Islam

S.Amina Banu

Abstract

Islam is one of the major religions of the world. It has a remarkable rise in the 1500 years of its spreading. There are very optimistic values of life enunciated in the Holy “Koran” by the Holy Prophet Muhammed. ‘Itthah’ is a practice among the Muslims to know or to claim the chastity of women under the cuircumstances of ‘Talak’, ‘Divorce’ or at the death of the husband. It basically prove the chaste state of women and the perseverance and loyalty of the woman are estimated by it. This article probes some of the facts of ‘Itthah’ from the Holy “Koran”.

Keywords:Itthah, Islam

Download PDF

இன்குலாப்பின் ஒளவை நாடகம் பெண்ணியப் பார்வை

இரா.ஆன்றோ பியோ எழில் & முனைவர் சு.அந்தோணிராஜ்


Feministic Perspective of Inqulab’s Drama Avvai

R.Andropioelil & Dr.R.Antony Raj

Abstract

In this article, the scholar mainly focused on the play ‘Avvai’ written by Inqulab. She elucidates how the dramatist successfully portrays the character of ‘Avvai’ in the play. ‘Avvai’ is depicted as a young, revolutionary lady. Seeking freedom from social oppression and representing the voice of women, she refuses to be oppressed by men and rejects male Chauvinism. Hence, it is a feminist perspective of the chosen novel.

Keywords:Feministic Perspective, Inqulab’s Drama Avvai, Tami Literature.

Download PDF

சுயம் பேசும் கிளி கவிதைத் தொகுப்பில் பெண்ணியக் கருத்தியல்கள்

சே. இசக்கி செல்வி


Feministic Ideology in the Poetic Collection Suyam Pesum Kili

S.Esaki Selvi

Abstract

In this article, the scholar mainly focused on the poetic collection written by Aandal Priyadharshini in the Title “Suyam Pesun Kili”. There are many writers in Tamil Literature who used to write poems on women. Language has been medium for men to dominate and a tool to subjugate women has been broken by the emergence of many women writers. One such writer is Aandal Priyadharshini. She had written many poetic volumes as a voice of universal women. Hence, her poetic volume “Suyam Pesum Kili” speaks of the women renaissance and the thoughts on women rights.

Keywords:Feministic Ideology, Poetic Collection, Suyam Pesum Kili.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்ணிய கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

முனைவர் இரா. இந்துபாலா


Constructive and Deconstructive State of Feminism in Tamil Literature

R.Indu Bala

Abstract

‘Feminism’ has emerged from the West that was highly patriarchal in social set up. In Tamil Nadu, the Eastern set up preferences were given but due to Aryan intervence, the women of Tamil society faced many problems and proneed to many types of untold oppression and suppression. They have been reflected in Tamil Literary works in the modern period. Many women writers start talking on their basic human rights against the dominant patriarchal domination. This article decodes the gradual development of feminism in Tamil Literary works.

Keywords:Constructive and Deconstructiveness, State of Feminism, Tamil Literature.

Download PDF

பெண்ணிய வாசிப்பில் பூமணியன் கொம்மை நாவலில் ‘அம்பை’ பாத்திரம் - ஒரு மதிப்பீடு

மா.சே.இராதா


A Feminist Reading of Poomani’s Character ‘Ambai’ in the Novel Kommai- An Estimation

S.Ratha

Abstract

Her stories are fragments of experience, memories and journeys but with a resonance that travels from the original. Prince Bhisma responsible for her misfortune and her soul goal in life becomes his destruction to fulfill which she is reborn as Shikandi. Amba was reborn as Shikhandi whose true gender was not disclosed and was brought up as a boy. God granted the boon to Amba that she would be the cause of Bhisma’s death in the Mahabharatha and gave her a garland to be worn by a worthy worrier who would bring an end to Bhisma death even if she has to take multiple rebirth.

Keywords:Feminist Reading, Poomani, ‘Ambai’, Novel Kommai

Download PDF

மாதொருபாகன் நாவலில் கட்டுப்பாடும் கட்டுடைப்பும்

ஆ.இன்பன்ட் புஷ்பராஜ் & முனைவர் ஜே.அந்தோணி அந்தோணி சகாய சோபியா


Moral Code and Ruling Out of It in the Novel Mathorubagan

A.Infant Pushparaj & Dr.Antony Sahaya Sobhiya

Abstract

The paper deals with the idea of moral codes in Tamil culture and ruling out of it in the Novel “Mathorubagan”. The society has been portrayed in the nonel. The ethics of the moral and the discrepancy of these codes are captured realistically by the novelist Perumal Murugan. The ideas of the codes and the ehics are shown with natural vigor that the people of the novel seem very real and the codes they lefy by their immoral attitudes are also portrayed efficiently in the nove. Hence, the paper decodes the chosen ideas from the novel in feminist perspective.

Keywords:Moral Code, Novel Mathorubagan, Perumal Murugan. Feminism

Download PDF

மாதவியின் மனையறம்

சா. எப்ஷிபா


Family Ethics of Mathavi

S.Ebshiba

Abstract

The world has been an illusion as told by the ancients. But in the modern it seems true when compared to the moral life of the ancient people. Even there were immoral attitudes in the past, they have changed them into good people. Tamil Society gives more importance to ethics. The literary works of Tamil Literature are a great source of ethical life. The work “Silappathikaram” shows the ethical attitude of the Devadasi girl “Mathavi”. This paper deals with the moral code of Mathavi after dedicating her love to Kovalan.

Keywords:Family Ethics, Mathavi, Silappathikaram

Download PDF

விவிலியத்தில் பெண்ணியக் கூறுகளும் வீரப் பெண்களும்

முனைவர் மி. சு. எழிலரசி


Feministic Perspectives and the Heroic Women in Holy Bible

S.Elilarasi

Abstract

Although there are references to many heroic women in the Bible, Jesus gave much importance for women and He emphasised on women liberation. From the old day literature to the present day literature, women are portrayed as mere sexual and working objects. Despite all the advances in science and technology, women’s emancipation is still impossible. There is still no chance for male - female equality. It is necessary to compose texts and articles that highlight the importance and excellence of women. Hence, this article focuses on the Feministic views and heroic women seen in the holy “Bible”

Keywords:Feministic Perspectives, Heroic Women, Holy Bible

Download PDF

புதுமைப்பெண்ணும் புரட்சிக்கவியும்

முனைவர் செ.ஐடா


The New Woman and the Revolutionary Poet

S.Ida

Abstract

In Tamil Literature, the revolutionary poet Bharathi is the champion of modern emancipation of women. He propagated the ideas that could free women from the clutches odf age old superstitious practices. Bharathi finds that women are dumbed by the patriarchal tradition that curtailed every rights of women. He started to spearhead the female renaissance and succeded raising the men to emancipate women by giving equal status to them in the family and society. Due to his strong ideology, the status of women has been raised in a constructive manner. Hence, this paper reviews on the ideas of Bharathi anf put forths the idea of New Woman from feminist perspective.

Keywords:New Woman, Revolutionary Poet, Bharathi, Women Emancipation

Download PDF

பொருளாதார அடிப்படையும், பெண் கல்வியும்

சு.ஐயப்பன்


Basic Economy and Women Education

S.Ayyapan

Abstract

The present article traces on the basic economical state and women education in general. Women state has become very highlighted in the Western Society, East has been giving very low importance to women education because of many reasons but economical stability and instability is also a vital on in deciding the education of a women. Many women who are successful had gone abroad and had seen the development of the women and tried to change the state of women in a better manner. Hence, economical condition plays vital role in the educational development of women. Hence, the paper traces the chosen ides in economical perspective.

Keywords:Basic Economy, Women Education.

Download PDF

கவிஞர் வைரமுத்துவின் கவிதைகள் காட்டும் பெண்ணுலகம்

முனைவர் ச.கந்தன்


The World of Women Shown in the Verses of the Poet Vairamuthu

S.Kanthan

Abstract

The literary works are the registration of the present in general. The genre poetry gets the first place in depicting life very easier than any other genre. Even the poetic genre has emerged with the vigor to emanicipate women, the subjugation of patriarchal hegemony has not yet stopped. So, here is an important need to write or portray deep on the values curbed to women and those values to be restored with them. The famed poet Vairamuthu is known for his rational approaches in his poetries. He wrote a bulk of poems that portray the world of women with scholarly touch. So, the article deciphers the world of women in the verses of Vairamuthu.

Keywords:World of Women, Verses, Poet Vairamuthu, Tamil Liteature

Download PDF

கருவறை வாசனை வீசும் பெண்ணியம்

முனைவர் ஜெ.கரோலின் ஜெபசாந்தினி


Feminism in Karuvarai Vasanai

J.Carolin

Abstract

The paper traces the Feministic elements in the poetic collection Karuvarai Vasanai of the Tamil poet Kanimozhi. Today, women who write boldly express the female ideology in a perfect manner. They blow the death troll of the erstwhile patriarchal stereotypes and blows the bugle call to the women to rise above the obstacles to prove themselves. In the poet’s idea, women is all equal to man and she has the right to express her feelings and showh the feelings and emotions of women in a capturing manner. Thus, the idea of the brief study expresses the creative verses of the poet in regard to basic women rights.

Keywords:Feminism, Karuvarai Vasanai, Tamil poet Kanimozhi

Download PDF

திலகவதி சிறுகதைகளில் பெண்களின் பணிச்சூழல் கட்டமைப்பும், கட்டுடைப்பும்

க. கல்யாணசுந்தரி


Work Place Edifice and Deconstruction of Women in the Short Stories of Thilagavathi

K.KalyanaSundari

Abstract

Work Place Edifice is one of the major criteria that benefits or hampers the lives of women. Today, many women go to work and they got benefitted and some others fall prey to the malefic notions of men or other women work for men. Anyhow, if the work place is convincingly good the physical and mental state of women becomes better or else becomes the worst. Women face untold challenges in their daily pursuit of job. Thilagavathi, a feminist writer writes to show the trumbling state of women in their lives. Hence, her short stories are taken to decode the ideas of work place conditions and the challenges faced by them.

Keywords:Work Place Edifice, Deconstruction of Women, Short Stories of Thilagavathi

Download PDF

ஆவணங்கள் காட்டும் பாண்டிய நாட்டுச் சமுதாயத்தில் பெண்கள் நிலை

முனைவர் த. கலாஸ்ரீதர்


Records and Social State of Women in the Pandian Kingdom

D.Kalasridar

Abstract

The very oldest kingdom of the world is the Pandian Kingdom. The pandians have ruled the Tamil Land for more than two thousand years back. They have a distinctive place of the long ruling class of the world. Women, especially the Queens of the Pandian Kings had very great respect and endowed with rights. There are authentic records fro the sources like culverts, copper plates and other authentic sources. The records and social state of women in the Pandian Kingdom, especially from B.C.900 – 1400 are taken into consideration and discussed in this paper to encode the liberties and other states of privilege or neglection given to them.

Keywords:Records, Social State, Women, Pandian Kingdom.

Download PDF

பழமொழிகள் காட்டும் பெண்மை

முனைவர் மி.கவிதா


Feminine Quality shown by Proverbs

M. Kavitha

Abstract

Women lives are always destinied by man made norms. Women were seen as those who complete or live to do the expectations of men. The man oriented society thought that women does not need prestige, education and equality in their lives. She was seen merely as the property of man. In Tamil Culture, proverbs play a vital role and the man had made stereotypic statements; proverbs to subjugate women. They are plenty and widely seen in the Tamil folk songs and tales. So, the article finds the facts related to the sayings as quoted in the proverbs by the men of the ancient times.

Keywords:Feminine Quality, Tamil Proverbs

Download PDF

தமிழ் இலக்கியத்தில் இந்தியப் பண்பாடு

முனைவர் இர.கற்பகம்


Indian Culture in Tamil Literature

R.Karpagam

Abstract

The Indian Literature is composite on of various cultures from the individual places before the construction of the Indian thought in the colonial times. The literature of india shows the Indianness and the urge to seek unity in diversity. Many poets like Rabindranath Tagore, A.K.Ramanujan, Sri Aurobindo and Swami Vivekananda are some of those who evinced the Indian consciousness in their speech, plays and verses. Many of the folk tales were spread throughout the Indian Sub-Continent and it becomes the major thrust to merge the fragment cultures into one in the realm of India. This article traces the facts and news regarding to it.

Keywords:Indian Culture, Tamil Literature

Download PDF

இலக்கியங்களில் பெண்ணியக்கூறுகள்

செ.கிரிஜா


Glimpses of Feminism in Literature

S.Kirija

Abstract

Feminism was originated to appreciate the women – empowerment within human beings in different eras. It emphasizes courage and development to be found among women and the equality to be found for them. Inspite of their empowerment in different fields such us politics, business, technology, education etc., they are still facing sufferings and tortures in the name of rites, ritual, customs and beliefs. The real feminism will flourish only when women take decisions of their own and implement them courageously for their rights and liberty.

Keywords:Glimpses of Feminism, Literature

Download PDF

கவிஞர் வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் பெண்ணியம்

முனைவர் இரா.சு.கிளாரா தேவகிருபா


Feminism in the Poems of the Poet Vairamuthu

S.Clara DevaKirubha

Abstract

This paper unfolds the evidences of feministic ideas from the poems of the poet Vairamuthu. Women face many problems in the man centered society. In Tamil culture also women had faced and face miseries in a cruel manner. These pathetic situations or the voices of those women are written in the form of poems. The great poet Vairamuthu is one of the champion of the women’s voice against suppression and tyranny. Hence, the study gives out the ideology of feminism and the the contributions of the poet Vairamuthu in a precise manner.

Keywords:Feminism, Poems of Vairamuthu

Download PDF

விவிலியத்தில் இரு அரசிகளின் கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

முனைவர் பி.கிறிஸ்டி பெலினா


Construction and Deconstruction of Status betweeen the Two Queens in Holy Bible

P. Christy Felina

Abstract

Status of women who belong to the royal blood has been a debate in all civilizations. Eventhough they were not alive their life and their status raised and declined are a model still today for estimation of the attitudes of women. In the Old Testament, there is a story of two Queens who had been put to test and the attitudes were applaused if positive and declined from position if it is negative. Vasthi and Esther are the two queens who faced such a test. In it vasthi failed to keep her position by her negative trait and Esther achieved fame by her positive trait. Hence, this paper traces the Construction and Deconstruction of Status betweeen the two Queens from the Holy Bible.

Keywords:Construction and Deconstruction of Status, Two Queens, Holy Bible

Download PDF

குறுந்தொகையில் பெண்மொழி

அ.கிறிஸ்டியானா


Voice of Women in "Kurunthokai"

A.Christiana

Abstract

Sangam Literature is the early literary documents of Tamil Literature. It has shown ample evidences of social life both internal and external. In it, “Kurunthokai” is one of the notable Sangam Poems that depict the lives of the people belong to the five basic mainlands whwre the Tamil people lived. It is a mesmerizing experience to study scuh poems that depict the common life of the Tamil people of the Classic Times. There are some Women Poets who had contributed many poems in the classic “Kurunthokai”. Hence, the paper decodes the keen observation, creative quality and aesthetic sense of those poets.

Keywords:Voice of Women, Kurunthokai, Sangam Literature

Download PDF

நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவியின் பெண்ணிய கட்டுடைப்பு

பு.கீதா ரஞ்சிதபாக்கியம்


Feminist Deconstruction of Mathavi in the Enthralling "Silappathikaram"

P.Geetha Ranjithapackiam

Abstract

The present article decodes the feminist perspective found through the life of the Devadasi Girl Mathavi, the concubine of the rich merchant Kovalan of Kaveri Poompatinam. The story has the significant part of Mathavi and her dedication and chastity to her customer and later develops into true love and sacrifice of her life to him. Hence, the paper discloses the feminist deconstruction of Mathavi in the Enthralling epic “Silappathikaram”

Keywords:Feminist Deconstruction, Mathavi, Enthralling, Silappathikaram

Download PDF

குறுந்தொகை - ஒளவையார் பாடல்களில் பெண் நிலைப்பாடு

நா.குமுதா & முனைவர் சு.பூங்கொடி


Kurunthokai – The Stance of Avvaiyar poems on Women

N.Gumutha & Dr.S.Poonkodi

Abstract

The article focuses on the Stance of Avvaiyar poems on Women from Kurunthokai. It is a fine medium that portray the life of women in the Sangam Times. The values and virtues that the women had are reflected in the poems. The life of the lover-beloved are finely expressed by Avvaiyar in her poems. So, the brief study covers the stance of the poet on the women of her era.

Keywords:Kurunthokai, Stance of Avvaiyar, Poems on Women

Download PDF

தொல்காப்பியத்தில் பெண் கட்டமைப்பும் முன்னமும்

சி.கோமதி & த.சே.கலாவதி


Feminist Ideology and the Development of Women in Tholkappiyam

S.Gomathi & D.Kalavathi

Abstract

The article unfolds the facts of the feminist ideas and ideology from the oldest Tamil work “Tholkappiyam”. It also briefs down the development of women as per the norms as told in the chosen work. Tamil society has such values evinced before many thousand years back on the liberty of woman.tholkappiyar has framed the codes for women in a just manner. So, the paper delineates the ideas relevant to the study.

Keywords:Feminist Ideology, Development of Women, Tholkappiyam

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்கள் சுட்டும் பெண்களும் பெண்ணடிமைக் கூறுகளும்

முனைவர் மு.கோமதி


Women and Women Enslavement Traits in Tamil Literature

M.Gomathi

Abstract

The research article trails over the glimpses of Women and Women Enslavement Traits in Tamil Literature. Women enslavement has been a great vive in the history of mankind. Thay tortured women for many ages due to the possessive quality of them. Women suffer, fear, trumble, struggle and long for their lives in a pathetic manner. Tamil Literature shows too much of such situation through literature. Hence, the paper is the out come of the venture.

Keywords:Women, Women Enslavement, Traits in Tamil Literature

Download PDF

தொல்காப்பியத்தில் பெண்ணிய கட்டமைப்பு

முனைவர் இ.சகாய மேரி


Construction of Feminism in Tholkappiyam

E.Sagaya Mary

Abstract

The article decodes the construction of Feminism in the age old classic work “Tholkappiyam” it has lots of evidences giving detail to the concept of women and the ethics of women. So, there are plenty of examples to vivify the concept in the domain. Hence, the paper focuses to estimate and evaluate the construction of feministic ideology in the work “Tholkappiyam”.

Keywords:Construction of Feminism, Tholkappiyam.

Download PDF

திலகவதியின் ‘கல்மரம்’ புதினத்தில் பெண்ணியக் கட்டுப்பாடும் கட்டுடைப்பும்

இரா.சசிகலா


Constructive and Deconstructive Elements of Feminism in Thilagavathi’s Kalmaram

R.Sasikala

Abstract

The article enlists the constructive and deconstructive elements of feminism in the novel “Kalmaram” written by Thilagavathi. She is an eminent writer upholds the voice of the voiceless people. Basically, women are prone to too much suppression and embarrassment. They are used in all the ways they can be manipulated negatively. The writer shows such elements in a witty manner. Hence, the study delves deep into the concepts related to the tile for investigation.

Keywords:Constructive, Deconstructive Elements, Feminism, Thilagavathi, Kalmaram

Download PDF

சங்க இலக்கிய பண்டமாற்று வணிகத்தில் பெண்களின் பங்கு

ந.சரண்யா & முனைவர்.ச.மல்லிகா


Role of Women in the Barter System of Sangam Literature

N.Saranya & Dr.S.Mallika

Abstract

The study of the paper exposes the barter system that existed in the time of Sangam Literature and the role of women prevalent on those times. Sangam period is the Golden Period of Tamil Literature,. The portrayal of the life style, society and other domestic matters are fine and majestic. The lives of the people are led with a dep respect for life and the values for others lives. Business is one of the major part in human life. Tamil society is a moral and ethical society; on those days they had bartered goods and not used to get it foe money. Women play a vital role in exchange of such goods. Hence, the paper traces such elements in Sangam Literature.

Keywords: Role of Women, Barter System, Sangam Literature

Download PDF

பெண் எழுத்துகளில் விதவைப் பெண்களின் பிரச்சனைகள்

மு.சாதிக் அலி


Problems of Widows in the Writings of Women

M.Sathik Ali

Abstract

The problems faced by the widows of any society are numerous and very sad to see it. Tamil society is not an exception of it. Many widows suffer under male suppression and cunningness. These were potrayed by excellent women writers nowadays. Mrs. Rajeswari Bala Subramaniam is one of such active women who writes on the themes of the sufferings of the widow women. Hence, the idea got sprouted to bring out the pangs of the women as widows in the society to be potrayed for knowing the situation of them and the remedy of it.

Keywords:Problems of Widows, Writings of Women, Mrs. Rajeswari Bala Subramaniam

Download PDF

அறிவுமதியின் உயிர் விடும் மூச்சு சிறுகதையில் பெண்ணியச் சிந்தனையும் கட்டுடைப்பும்

ரா.சாய்லெட்சுமி


Feminine Thought and Deconstruction of Arivumathi’s Story Uyir Vidum Moochu

R.Sailakshmi

Abstract

This article brings out the feminine thought and deconstruction of Arivumathi’s short story Uyir Vidum Moochu. The story is full of such glimpses of feministic approaches. The idea of explicating the concepts are to explain the emerging feminism and the role of feminism that is going to change the existing condition of the women. The feministic thought in the story is ample enough to cater down the psychological impact of the writer from the society. Hence, the article decodes such ideas from the story.

Keywords:Feminine Thought, Deconstruction, Arivumathi’s Story Uyir Vidum Moochu

Download PDF

இரட்டைக் காப்பியங்களில் பெண்களின் வணிக கட்டமைப்பு

க.சாரதா தேவி


Business Structure of Women in the Two Epics

K.Sarathadevi

Abstract

The article studies on the stand that the business structure of the women found in the two epics of Tamil Literature. It has been a pleasure to study the Two Epics “Silappathikaram” and “Manimegalai” but delving deep into the business needs and the business manner of these works will be too much interesting. Tamil people of those times involve in ethical business practices. They help one another and get help from others. Basically, they did barter economy. Hence, this article enumerates the business structure at the Period of tese Two great epics.

Keywords:Business Structure of Women, Two Epics, Tamil Literature

Download PDF

இசுலாமியப் படைப்புகளில் பெண்களின் காதல் நிலைப்பாடு

முனைவர் ந.சிந்து


Love State of Women in the Islamic Works

N.Sindhu

Abstract

The idea of the study is to bring out the state of love among women in the Islamic works. Islam is a religion of strict moral ethics. Love has been curtailed at many circumstances. But love has surpassed all the times to the level of the summit in the history of mankind. It also happned in the Islamic religion. There are different stages and types of love potrayed through the characters. Therefore, the study deciphers the stories of the state of women in love.

Keywords:Love State of Women, Islamic Works

Download PDF

பாரதியின் படைப்புகளில் பெண்களின் கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

முனைவர் செ.சிவகாமிசுந்தரி


Structure and Destructure of Womanism in the Works of Bharathi

S.SivagamaSundari

Abstract

Bharathi is an eminent poet and an ultimate humanist. He has writtem much more poems for the sake of women. His women are the new women of Tamil Nadu. His dream is to create a women of the steel. Her strength must be in her inner heart with a clear will. This is the sort of women that Bharathi wanted. One can see lots of such glimpses in his poems. Hence, this study delineates the construction of New Woman in his poetry.

Keywords:Structure, Destructure, Womanism, Bharathi

Download PDF

சு.தமிழ்ச்செல்வி நாவல்களில் பண்பாடு

கோ.சுந்தர்ராஜன் & முனைவர் இர.கற்பகம்


Tradition in the Novels of S.Tamil Selvi

K.Sundarajan & Dr.R.Karpagam

Abstract

The present paper unfolds the Tamil tradition shown in the novels of the writer S.Tamil Selvi. She is a writer who shows the state and plight of women in a social manner. Culture has been a trend setting in every living society. It is also powerful and influences everyone’s lives. The study explicits a detail on the role of culture used in the novels of Tamil Selvi. To discuss on the present day situation. Hence, the chosen area has been depicted to clarify the impact of culture in every society.

Keywords:Tradition, Novels of S.Tamil Selvi.

Download PDF

தொல்காப்பியர் பார்வையில் பெண்ணியம்

ச.சுப்புலெட்சுமி & ச.கந்தன்


Feminism in the View of Tholkappiyar

S.Subulakshmi & S.Kanthan

Abstract

Tholkappiyar is known for his classic work “Tholkappiyam”. It is life a oriented treatise that gives ample details of language, grammar and life in all aspects. The value of the classic work is immeasurable. The worth of the treatise can be understood by the researches conducted again and again on the work. It also speaks of women consciousness and liberty and the rights of women. Hence, the paper unfurls the feministic ideas from the classical work.

Keywords:Feminism, Tholkappiyar

Download PDF

பத்தினிக்கடவுள் போற்றல் - மரபும் மாற்றமும்

முனைவர் மு.செந்தமிழ்ச்செல்வி


Virtuous Goddess Worship – Tradition and Change

M.Senthamil Selvi

Abstract

Tamil society is a society of following high morals and ethics in their life. They are pious and humble in every of their act. Thet rever women as the form of mother goddesses and give too respect to the chaste women. There is also such a worship for the chaste women in tamil Nadu. For example, Kannagi, Mandothari and Kopperundevi are some examples for those had been revered as the virtous women. Hence, the paper studies on the Virtuous Goddess Worship and the tradition and change in the modern times.

Keywords:Virtuous Goddess Worship, Tradition and Change, Tamil Culture

Download PDF

பாரதியின் ஆளுமையில் பெண்கள்

செ.செல்லப்பாண்டி & மு.சுதனா


Women in the Way of Bharathi

S.Chellapandi & M.Sudhana

Abstract

The article focus to detail the style of Bharathi in experiencing the state of women and the way to develop them. Bharathi is considered to be the pioneer of women emancipation. The state of women has gone very sad in the life of women but after the life force given by Bharathi to women are commendable. Hence, paper takes up the way that women to take up their life in a positive manner.

Keywords:Women, Bharathi, Emancipation

Download PDF

பெண்கவிஞர்களின் புதுக்கவிதைகளின் பெண்ணியக் கட்டமைப்பு

சு.செல்லம்மாள் & முனைவர்.அ.பாக்கியமுத்து


Feministic Construction in the Modern Verses of the Women Poets

S.Sellammal & Dr.A.Packiamuthu

Abstract

The article revolves around the idea on the feministic values and the construction of women in the writings of women writers. The state of women in the centuries back to the middle half of the 20th Century remained too partial and inhumane. But the revolution of the women made them successful in all of their endeavours. Many writers wrote modern verses and they ingrow the spirit of feminism and fight against the patriarchal society. Hence the paper out comes the feminis ideology in the modern poetry of the modern poets.

Keywords:Feministic Construction, Modern Verses, Tamil Women Poets

Download PDF

பக்தி நூலில் பெண்ணிய கட்டமைப்பு

முனைவர் செ.செல்வ சுகன்யா


Feministic Infrastructure in the Bhakthi Works

S.Selvasuganya

Abstract

The paper focuses on the Bhakthi principles that laid foundations to the gradual spiritual construction of feminist rights. From the ancient times onwards women have given good respect when they indulge in spitiual practice. They were revered in high state of order. This article focuses to bting out the feministic ideology found in Bhakthi works in Tamil Litearature.

Keywords:Feministic Infrastructure, Tamil Bhakthi Works

Download PDF

மகாகவியின் பாடல்களில் மௌனத்தின் கட்டுடைப்புகள்

முனைவர் செல்வமேரி


The Overwhelm of Silence in the Songs of the Great Poet

Dr.Selva Mary

Abstract

This Composition describes about the ‘Women Liberation’ which the Nation treated them in early Sangam periods and how they are now. In those days women were treated as slaves in variable circumstances and all rights was given to Men only. Women were separated from the society and were speechless since they are treated as unworthy, Men used women only to do their house work and bearing child, caring elders and for dining purposes. This trap was broken by the Great Poet Bharathiar through his Poem towards women Liberation and their Intervention and Achievements in all the activities of the society which proves the proverb that “ BEHIND EVERY SUCCESSFUL MAN THERE IS A WOMAN” fulfilled elaborately in this Composition which I present.

Keywords:Overwhelm of Silence, Songs of the Great Poet, Bharathi

Download PDF

வேதாகமப் பெண்களின் கட்டமைப்பும், கட்டுடைப்பும்

முனைவர் ர.செல்வலதா


Social Construction and Deconstruction of the Biblic Women

R.Selvalatha

Abstract

The social construction of life is a virtue when it is in positive terms. The way of women treatment is also another side of the society that shows the quality of those people. The holy Bible has shown such glimpses in a very meritorious manner. Hence, the paper traces the social construction and deconstruction of the status among the Biblic women.

Keywords:Social Construction, Deconstruction, Biblic Women

Download PDF

பக்தி இலக்கியத்தில் காரைக்காலம்மையார் அம்மையாரின் வாழ்வியல் முறை

முனைவர் சு.செல்வி


Life of Karaikal Ammaiyar in Bhakthi Literature

S.Selvi

Abstract

The paper unfolds the facts related to life of Karaikal Ammaiyar, the most revered women Nayanmar of the Shaivic Faith. The women has been considered to be the most pious devotee of the Lord Shiva. She dedicated her life to the God and attained wisdom. Hence, the paper is an inspiration to know the facts of the world famed nayanmar.

Keywords:Life of Karaikal Ammaiyar, Bhakthi Literature, Shaiva Faith

Download PDF

கண்ணகியின் அறப்புரட்சி

முனைவர் இரா.சொர்ணபமிலா


The Civil Disobedience of Kannagi

R.Sornapamila

Abstract

The article describes on the attitude of Kannagi from the scene that her husband had killed of misunderstanding commant given by the Pandian King. The struggle of seeking justice in front of the king by the common woman Kannagi shows her meticulous inner power and the conviction to put the vice into judgement. Hence, the paper unfurls the act of civil disobedience and agitation of Kannagi.

Keywords:Civil Disobedience, Kannagi

Download PDF

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் வாழ்வியல் நெறிகள்

டீ.சொர்ண ஜெயா


Social Ethics of Women in Sangam Literature

B.Sornajaya

Abstract

The paper gives an out line on the social ethics of women portrayed in Sangam Literature. The Sangam period seems to be the best times of life in the works created on those times. Ethics can be the right way to motivate the life situations in a easy manner. They make people to handle the circumstances in a moral manner. Today, women lack that moral vigour. Hence, the article decodes the social values present in Sangam Literature to learn from the ancients.

Keywords:Social Ethics, Women in Sangam Literature

Download PDF

குறுந்தொகைத் தலைவி

டினோசா இராஜேந்திரன்


The Beloved of Kurunthokai

Dinosa Rajendran

Abstract

The paper is an outcome of the study on the nature of the beloved from the Sangam Literary work “Kurunthokai”. The Sangam period is noted for the life of the lover and beloved, their feelings expressed their love life before marriage in clandestine and the making of their love authentic by marrying them in acceptance with the parents. Their deep love after marriage and their longing for both are very fine evidences of ethical life and full of values and virtues. This paper studies the role of the beloved from the work “Kurunthokai”

Keywords:Beloved of Kurunthokai, Sangam Literature.

Download PDF

குமரகுருபரரின் படைப்பிலக்கியங்களில் தோழி கூற்றுகள்

முனைவர் ப. தமிழ்செல்வி


Gradual Development of Feminist Thoughts in Tamil Literature

K.Tamilalagan

Abstract

The paper is a brief study in the idea to decode the gradual development of Feminist thought in Tamil Literature. The ideas related to the feminist ideology remains the values of the society. So, it becomes very important to level those ideologies that could be useful for the sake of women emancipation in the Tamil Society and to our Indian women. Hence, the paper brings out the feminist ideas from Tamil Literature.

Keywords:Gradual Development, Feminist Thought, Tamil Literature

Download PDF

குமரகுருபரரின் படைப்பிலக்கியங்களில் தோழி கூற்றுகள்

முனைவர் ப. தமிழ்செல்வி


The Talks of the Beloved’s Maiden in the Works of Kumaraguruparar

K.Tamilselvi

Abstract

The article explains on the talks of the beloved’s maiden in the works of Kumaraguruparar. He is an eminent poet and of spiritual quality. The life of the beloved in Tamil Life is vital one and she always takes care on the lover and bemoans to her maiden of his health and common good and she consoles ger always with hope. These situations can be seen in all works but Kumaraguruparar shows it in a fine manner. Hence, the article draws the related facts from his works.

Keywords:Talks of the Beloved’s Maiden, Works of Kumaraguruparar

Download PDF

கருவாச்சி காவியம் வெளிப்படுத்தும் கருவாச்சியின் போராட்ட வாழ்க்கை

முனைவர் ச.தமிழினியன்


Struggle of Karuvachi’s Life Evinced in Karuvachi Kaviyam

S.Tamilinian

Abstract

The idea of the paper got evolved by the study of the poet and writer Vairamuthu’s “Karuvachi Kaviyam”. Life is portrayed in the novel of rural terems. The life of the rural folk has been presented in a lively manner. The struggle of the protagonist in the novel is a clear example of the depiction of the village life. Hence, the paper decodes the struggle of the female protagonist.

Keywords:Struggle of Karuvachi, Life, Karuvachi Kaviyam

Download PDF

புதுக்கவிதைகளில் பெண்ணிய உடற்கூற்றியல்

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி


Physiology of Women in Modern Verses

S.Dhanalakshmi

Abstract

The article is a work that deciphers the showing of women physiology in the modern verse. The women has been portrayed from the ancient times as beautiful objects. They are used for enjoyment and other purposes only. The life of women and the physical state of them play a vital role. Hence, the paper decodes the the physical state of women.

Keywords:Physiology of Women, Modern Verses

Download PDF

இசுலாம் கூறும் பெண்ணியம்

முனைவர் ச.தனவதி


Feminism in Islam

S.Dhanavathi

Abstract

The Status of Women in Islam, it is hoped the recognition of Islam as a mercy to mankind becomes apparent. It is also hoped to be one of many to be put forth on this subject of the continual discovery of women, their abilities, and the solace they provide. The case of woman and their special place in the order of Allah has been undermined throughout the world. Islam's true stance on the status of the woman is what this small treatise seeks to make clear. In this article discussed about the structure of women in Islam.

Keywords:Feminism, Islam

Download PDF

இலக்கியத்தில் பெண்ணடிமையும் பெண்ணியச் சிந்தனையும்

முனைவர் வி. நட்சத்திர செல்வகுமாரி


Feministic Thought and Female Enslavement in Literature

V.Natchathira Selvakumari

Abstract

The paper is a versatile study of the feminine and feministic ideas ans the modes of enslavement practiced in the ancient times. It has been assessed about the pitiable situations in literature. Literature has such evidences in general the women values are crushed and the life of them are shattered into pieces. This has been taken into consideration and decoded regarding the feminist ideology.

Keywords:Feministic Thought, Female Enslavement, Literature

Download PDF

தமயந்தி சிறுகதையில் பெண்ணியப் படைப்பு

அ.நதி & முனைவர் மீ.அஸ்வினி கிருத்திகா & முனைவர் ஐ.சகாய மேரி


The Qualities of the Beloved

A.Nathi & Dr.M.Aswini Kiruthiga & Dr.I.SagayaMary

Abstract

The paper is a model to explain the life of the beloved in the Sangam Literatute. Her qualities are portrayed in regard to the values of the women of the classic Sangam Period. They live a life of love and the mind set of her seems a burden of longing on the lover and the thoughts on her lover. The Tamil people had such a morale in familial life. We can see it in the life of the beloved of the Sangam Literary works. Hence, the article tries to give some authentic details about the qualities of the beloved in Sangam Works.

Keywords:Feministic Creation, Short Story, Dhamayanthi

Download PDF

மருத்திணையும் பரத்தமை ஒழுக்கமும்

ம.நந்தினி


The Character of Parathayar in Maruthathinai

M.Nandhini

Abstract

It is said that in ‘Sanga Ilakkiyam’ particularly in ‘Marutha Nilam’ , there were some kind of men who were economically well do persons who had some illegal relationship with a women called ‘ Parathiyar’. This kind of woman were used by men for their pleasures, by this we come to know that such kind of men lived during those days in ‘Marutha Nilam’. Hence, the paper unfolds the character of parathayar in the Marutham land.

Keywords:Character of Parathayar, Maruthathinai

Download PDF

கிழவோள் மாண்புகள்

முனைவர் னு.நெடுஞ்செழியன் & முனைவர் அ.சே. சேக்சிந்தா &


Feministic Creation in the Short Story Dhamayanthi

D.Nedunselian & Dr.A.S.S

Abstract

The paper delves on a study to find the feministic creation in the short story “Dhamayanthi”. The ideology of the women’s state and the creation of such characters has been formulated in an exemplanary manner. The status of women has been portrayed in the way that one can judge how the state of women are in the society. Hence, the paper unfolds the ideology related to the theme.

Keywords:Qualities of the Beloved, Sangam Literarure

Download PDF