தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

Volume-2, March 2020 Special Issue-4,Vol-2

Articles-45-89

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS); தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியை செய்து வருகின்றது. “இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்” என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த திருவள்ளுவர் கல்லூரி நிர்வாகம், முதல்வர், மற்றும்; தமிழ்த்துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இத்தேசியக் கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வை செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி.

பதிப்புக்குழு


சங்க இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

உ.சுப்பிரமணியன்


Medical Ideology in Sangam Literature

U.Subramanian

Abstract

Sangam literature has evinced the use of medical herbs and shrubs for treating certain diseases. They are very valuable and costless as they are growing in the common places of the Tamil land. These evidences can be seen in the Sangam works and to bring it to light is the aim of this article.

Keywords:Sangam Literature, Medical Ideology.

Download PDF

சித்தமருத்துவத்தில் வள்ளுவரின் பங்கு

வே.சுபாஷ்


Valluvar’s Share in Siddha Medical Practice

V.Subash

Abstract

Valluvar is a great Tamil Poet of Tamil Nadu. He is known for his magnanimous ideas evinced on life . He has been a great inspiration to all noble hearts in the world. He is a well-knowledged man in medical practice also. Hence, his Siddha contributions are to be analysed in this article.

Keywords:Valluvar Share, Siddha Medical Practice.

Download PDF

வெற்றிலையின் மருத்துவப் பயன்கள்

முனைவர் மு.செந்தமிழ்ச்செல்வி


The Medical Properties of Vettrilai

M.Senthamilselvi

Abstract

In Tamil Siddha Medicine, leaves of many plants, herbs, shrubs, creepers and trees are widely n use for medical treatment in curing some chronic to normal diseases. Vettrilai (Betal Leaf) is one of the best leaves that has been used for many normal problems related to digestion. Hence, to identify the values of the Vettrilai leaf is the chief concern of the study.

Keywords:Medical Properties, Vettrilai.

Download PDF

குறளடிப்படையில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ர.செல்வலதா


Medical Concepts as per Kural

R.Selvalatha

Abstract

The Kurals of Thiruvalluvar has strong messages of medical concepts. The ample way of telling the procedures are surprising and truthful. Its medical methods are valuable and widely practices all over the world. So, the paper scrutinizes the medical ideas in it.

Keywords:Kural, Medical Concept.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியத்தில் காணப்படும் மருந்தும் மருத்துவசிந்தனையும்

முனைவர் சு.செல்வி


Medicine and Medical Concepts Found in Tamil Literature

S.Selvi

Abstract

Tamil literature is rich in medical methods and concepts. The eighteen Siddhars are the noted persons in Siddha medical methods. They handed their efforts and intelligence to their people and they are registered in the Tamil literary works. Hence, the paper plans to identify them.

Keywords:Medicine, Medical Concepts, Tamil Literature.

Download PDF

வேள்பாரியில் மூலிகைமருத்துவப் பயன்பாடு

முனைவர் இரா. சொர்ணபமிலா


Herb Medical Usage in Velpari

R.Sornabamila

Abstract

In “Velpari”, there are lots of facts that tell about the medical use of herbs and shrubs. They are very easy to acquire and good in use. The ideas of such medical practices in Tamil culture are seen in it. So, the paper scrutinizes the medical usages as seen in “Velpari”.

Keywords:Velpari, Herb Medical.

Download PDF

சங்க இலக்கியமருத்துவம்

மோ.டயனா ஜெயந்தி & முனைவர் கு.ச.ஜெயஸ்ரீ


Sangam Literary Medical Treatment

M.DianaJeyanthi & Dr.S.Jeyasri

Abstract

In the literary texts of Sangam literature, there are many evidences that gives excellent medical methods. They are very powerful and smarter in use. It seems that medical properties are natural and has good working to cure diseases. Hence, the paper finds the ideas on medical matters.

Keywords:Sangam Literary, Medical Treatment.

Download PDF

“நற்றிணை” கூறும் மருத்துவம்

க. தமிழ்செல்வி


Medical Treatment as Said in Nattrinai

K.Tamilselvi

Abstract

“Nattrinai” is a Tamil ethical treatise that speaks chiefly on the way of life of the Tamil people. It focuses on the art of medical science and its procedures. So, the paper unfolds the medical practices, diagnostic methods and treatment in “Nattrinal”.

Keywords:Medical Treatment, Nattrinai.

Download PDF

வள்ளலாரின் உடல்நலமும் மூலிகைமருத்துவமும்

தி.தமிழ்ச்செல்வி


Health and Herb Treatment of Vallalar

D.Tamilselvi

Abstract

Vallalar is a holy man of Tamil Nadu. He is known for his compassionate nature. He says “I dried up myself when I saw the dried up plants. It shows his deep compassion on the plant kingdom and animal kingdom. He had shared lots of herb therapy in his verses. So, the article ponders over it.

Keywords:Health, Herb Treatment, Vallalar.

Download PDF

குறள் உணர்த்தும் மருத்துவநெறி

பெ. தவசி


Medical Norm instructed by Kural

P.Davasi

Abstract

Kurals are the life’s ethical treatise. They have golden thoughts and ideas. Brevity and wit are the chief importance of the Kurals. They also have medical thoughts and diagnostic methods. Hence, the paper deciphers the medical practices.

Keywords:Medical Norm, Kural.

Download PDF

இலக்கியத்தில் மருத்துவமலர்கள்

முனைவர் கோ.தனேஷ்


Flowers with Medicinal Qualities in Literature

K.Dhanesh

Abstract

In Tamilnadu, traditional medical practices use the flowers of the trees, plants and shrubs to cure many diseases. In fact, many flowers have astonishing medical properties. So, this article traces the related factors found in literature.

Keywords:Flowers, Medicinal qualities, Literature.

Download PDF

திருக்குறளில் வள்ளுவர் நவிலும் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

சு.தெய்வரத்தினா


Medical Thoughts Expounded in Thirukkural by Valluvar

S.Deivarathina

Abstract

Valluvar is a great master of evincing truths. His work “Thirukkural” has been applauded as a universal ethical treatise. It has been an inspiration to lots of generations and culture all over the world. It deciphers many matters related to medicine. So, this paper elicits the medical thoughts evinced by Valluvar.

Keywords:Medical Thoughts, Thirukkural, Valluvar.

Download PDF

உளசிகிச்சைஅரங்காக“அக்கினிப்பெருமூச்சு”நாடகம்

தேவநாயகம் தேவானந்த்


The Drama “Agniperumoochi” as a Psychotherapeutic Stage

Devanayagam Devanath

Abstract

Dramas deal with the present issues in the society. They are the models to discuss with the public to disclose the subject matter to make a clear understanding by the public or readers. “Agniperumoochi” Drama is a evinces on the psychological treatment experiences and he will that makes it clear like a therapy. So, the paper unfolds the psychological element in the drama.

Keywords:Agniperumoochi, Drama, psychological treatment.

Download PDF

அற இலக்கியங்களில் மருத்துவம்

க.தேவி


Medical Treatment in Ethical Literature

K.Devi

Abstract

In Ethical Literatures of Tamil, medical treatment is one of the most important matters. They evince the core values of medicine in Tamil folk medicine. They are mostly herbs, shrubs and natural products created by nature. Hence, the article finds such matters from the chosen works.

Keywords:Medical Treatment, Ethical Literature.

Download PDF

உணவேமருந்து - சங்க இலக்கியபபார்வை

சு. தேன்மொழி


Food as Medicine – Sangam Literary Perspective

K.Thenmozhi

Abstract

In ancient Tamil culture, Food is treated as medicinal and the ample use of it could give longevity to a person. So, the Tamil siddhas has suggested to take food in a proper diet plan. To understand this article decodes the favourable sources.

Keywords:Food, Medicine, Sangam literary.

Download PDF

சங்க இலக்கியத்தில் மருத்துவம்

முனைவர் மு.நளினி


Medical Treatment in the Literature of Sangam

M.Nalini

Abstract

Sangam literature speaks lots of matters about the way of life. Love is the main the theme in it. But at some places, it speaks of medicine and its properties used by the classic Tamil people. They lived a natural life with natural blend of medicines when they got affected by disease. So, the paper culls down the facts from Sangam Literature.

Keywords:Medical Treatment, Literature of Sangam.

Download PDF

பழந்தமிழரின் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர்க.நித்யா


Medical Thoughts Among the Classic Tamil

K.Nithya

Abstract

The classical Tamil are very study and strong. They have deep faith in nature and natural way of curing methods. The Siddha medicine is the famous type used by the classical Tamil people. Hence, this article favours to his the medical treatment and properties among the classical Tamil people.

Keywords:Medical Thoughts, Clasic Tamil.

Download PDF

குழந்தைப் பாடல்களில் குழந்தைகளின் உடல்நலமும் சுற்றுச்சூழலும்

த. நிர்மல் கருணாகரன்


Children’s Health and Environment in Children Songs

D.Nirmal

Abstract

In many of the children songs, there are evidences that speaks of the children’s Health regarding the environment. The songs are very deer to hear and lively. So, the article decodes the songs from the authentic sources.

Keywords:Children’s Health, Environment, Songs.

Download PDF

“ஏலாதி” கூறும் நோயும் மருந்தும்

ஜெ.நிஷா & முனைவர் ம.பெரில் திரேஸ்ரீ


Disease and Medicine as Said in “Elathi”

J.Nisha & Dr.M.Peril Thireasri

Abstract

“Elathi” is a treatise that evinces medical truths. The elucidation of medicine and the methods to use it for the person who has been affected in a chronic manner could be seen in an exact manner. So, the article decodes the medical relates news in the work.

Keywords:Elathi, Disease, Medicine.

Download PDF

சங்க இலக்கியமருத்துவம்

முனைவர் கு.நீதா


Medical Norms of Sangam Literature

K.Neetha

Abstract

Sangam Literature has lots of medical ideologies. The rules and regulations of using the medicine are indicated in many Sangam literary works. Hence, the paper deciphers the favourable concepts in it.

Keywords:Sangam Literature, Medical Norms.

Download PDF

சங்க இலக்கியங்களில் மருத்துவத் தகவல்கள்

முனைவர் மா.பத்மா


Medicine Informations in Sangam Literature

M.Padma

Abstract

Tamil Literature is a treasure of medical resources and methods; It shows us the medical practices utilized by the Tamil People of the Sangam Era. The people were very close to nature and have practiced ethical medical practices. They had used herbs and shrubs for the purpose of treating, diseases. To say promptly, the people were very healthy and kept them clear and hygienic. The nation of the people is to decade the medical thoughts in sangam literature.

Keywords:Medical Treatment, Sangam Literature.

Download PDF

இலக்கியங்களில் அறுவைச் சிகிச்சை

முனைவர் சு.பரணி


Operation in Literature

S.Parani

Abstract

Literature is a medium of human experiences. There are plenty of medicine and medical treatment examples and incidents in literary works. They give us clear awareness on the disease and the diagnosis methods. In allopathic medicine, operation is the major type of treatment and these glimpses are found in literature. So, the paper traces the details of operation shown in literature.

Keywords:Operation, Treatment, Literature.

Download PDF

திருக்குறளில் மருந்து

முனைவர் அ.பாக்கியமுத்து


Medicine in Thirukural

A.Packiamuthu

Abstract

Thirukkural is a universal ethical treatise. The couplets of “Thirukkural” trends us the value of life and its core values to lead an emancipated life. Medicine and medical practices show the development of any culture and the state of the people. “Thirukkural” has lots of medical advices. Hence, the paper finds out the sayings of medicine and its methods found in “Thirukkural”

Keywords:Thirukkural, Medicine, Treatment.

Download PDF

திரிகடுகம் உணர்த்தும் மருத்துவசிந்தனைகள்

முனைவர் இ.பாப்பா


Medical Thoughts Evincet in “Thirikadugam”

E.Papa

Abstract

“Thirikadugam” is one of the Tamil works which speaks lots of matters about medical methods and practices. The ancient Tamil people were very keen in their medical methods and its values. This Tamil work lends a source of medical treatment and methods from the Siddha medical system.

Keywords:Medical Thoughts, Thirikadugam, Siddha Medicine.

Download PDF

திருமந்திரத்தில் சித்தமருத்துவம்

சு.பால்மோகன்


Siddha Treatment in “Thirumanthiram”

S.Palmohan

Abstract

Thirumoolar wrote the work “Thirumanthiram”. It is a resource evincing the way of living a hygienic life. It is a complete source of keeping the body, mind and the soul in a healthy way. Most of the physical treatment methods using the herbs (Siddha medicine) are discussed in their paper.

Keywords:Siddha Treatment, “Thirumanthiram”.

Download PDF

மேலாண்மைபொன்னுச்சாமிபடைப்புகளில் ராமாயிஎன்னும் மருத்துவச்சி

முனைவர் மூ.பாலசுப்பிரமணியன்


Midwife Ramayi as Evinced in the Works of Melanmai Ponnusamy

M.Balasubramanian

Abstract

In Tamil Nadu, Melanmai Ponnusamy is a well-known writer. His works are out spoken for the medical informations of the Tamil Folks. In every village of the classical Tamil Nadu, there must be a elderly women skilled in folk medical practices and she will be the doctor for all women related issues. The chosen writer’s novels has characterization of such a figure named as Ramayi. This paper attempts to find out the related news from the works of the selected writer.

Keywords:Melanmai Ponnusamy, Ramayi, Midwife.

Download PDF

திவாகரத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் ம.பாலு


Medical Ideas in “Dhivakaram”

M.Balu

Abstract

“Dhivakaram” is a medical treatise . It evinces lots of ideas on the Siddha medical properties and treatment methods. It is used as a source book in modern Siddha medical studier. So, the paper scrolls dows the related medical ideas found in “Dhivakaram”

Keywords:Dhivakaram, Siddha Medicine.

Download PDF

சங்க இலக்கியத்தில் மருந்துச் செடிகள்

அ.பிரான்சிஸ்


Medicinal Plants in Sangam Literature

A.Francis

Abstract

Sangam literature has been a surprising one when one delves into the writings of the classic Tamil people. It is full of life-oriented ideologies that guide the individual in a moral manner. In Sangam literature, medical plants are indicated and their medicinal uses are utilized in a proper manner. Hence, the paper scrutinizes the medical plants depicted in sangam literature.

Keywords:Medicinal Plants, Sangam Literature.

Download PDF

இறவாமைதரும் நெல்லி

முனைவர் ச.பிரியதர்சினி


Immortalness by Gooseberry

S.Priyadharsini

Abstract

In Tamil culture, Gooseberry (Nelli Kani) is considered as a valuable fruit rich in vitamin-C. It has been used by the Siddhars and Yogis who practice spiritual practices. The medicinal properties of the Nelli are marvelous and it is considered as the fruit of life. Hence, the article unfolds the medical properties of Nelli found in Tamil Literature.

Keywords:Gooseberry, Immortality, vitamin-C.

Download PDF

பழந்தமிழர்களின் அறுவைச் சிகிச்சைமருத்துவம்

சே.புஷ்பலதா & முனைவர் பா.வைடூரியம்மாள்


Operation Methods of the Classic Tamils

S.Pushpalatha & Dr.P.Vaiduriammal

Abstract

In medical treatment of the Tamil of the classic era, operation is also a major phenomenon in their medical practices. They had done it in a precise manner and enormous evidences are found in the Siddha medical treatises by the Siddhars. Therefore, the paper delineates the operation methods of the classic Tamil people.

Keywords:Classic Tamils, Medical Treatment, Operation.

Download PDF

பள்ளிமாணவர்களின் உடல் மற்றும் மனநலமேம்பாட்டிற்கு வேதாத்திரி மகரிஷியின் யோகப்பயிற்சிகள்

கு.பூங்கொடி & முனைவர் பெ.சுந்தரமூர்த்தி


Vedhatri Maharisi Yoga Practices for the Physical and Mental Health of School Students

K.Poonkodi & Dr.P.Sundaramoorthi

Abstract

Vedhathri Maharisi is one of great Yogi’s of the twentieth century. His idea is based on the life force. He gives more stress to keep a hygienic body for a sound mind. This concept will be helpful to the students. So, the article deciphers the concepts related to it.

Keywords:Vedhatri Maharisi, Yoga, Mental Health, School Students.

Download PDF

திருநெல்வேலிவட்டாரநாட்டுப்புறமருத்துவம்

முனைவர் லீ.பெலிண்டா


Folk Medicine in Thirunelveli District

L.Felinda

Abstract

Thirunelveli is an ancient city of Tamilnadu. The District has folk medical practices in and around the district. They are recorded in palm leaflets and are now transformed in electronic scanned copies. The aim of the paper is to decode the folk medicinal methods found around Thirunelveli District.

Keywords:Vedhatri Maharisi, Yoga, Mental Health, School Students.

Download PDF

நாட்டார் மரபில் இரும்புமருத்துவம்

முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள்


Iron Medical Methods in Nattar Culture

K.Petchiammal

Abstract

In Tamil society, there are many sects and the ‘Nattar’ culture holds rich methods of medical practices. In Folk medicine of Tamil society, Iron and its use seems very prominent. Iron is used for those people who suffer epilepsy; while at that time they are handed a small iron piece and it has some miraculous properties to subdue the vigorous nature of epilepsy. So, the article finds out the use of iron in Nattar folk medicine practice.

Keywords:Nattar Culture, Iron, Medical Practice.

Download PDF

கவிக்கோ.அப்துல் ரகுமானின் பார்வையில் உளநோயும்வாழ்வியலின் மருந்தும்

செ.மகாலெட்சுமி & முனைவர் ச.மல்லிகா


Psychological Trauma and Life Medicine in the Views of Kaviko Abdul Rahman

S.Mahalakshmi & Dr.S.Malliga

Abstract

In our society people are fed up with psychological factors and become chronic patients. Due to this psychological trauma, they lead a sad and fearful life. They did not understand the value of life medicine. Kaviko Abdul Rahman is one of the great poets of Tamil Nadu. He had evinced truths regarding it. So, the article decodes such factors in it.

Keywords:Psychological Trauma, Life Medicine, Kaviko Abdul Rahman.

Download PDF

இலக்கியங்களில் மருந்தும் மருத்துவமுறையும்

முனைவர்.த.மகிலாஜெனி


Medicine and Treatment in Literature

Dr.Mahilajeni

Abstract

Literature is the portrayal of life in a society. For a healthy society, healthy persons are the models for the good state of the society. Literature has lots of evidences explicating the medicine and medical practices in the society. This article is an outcome of such medical practices in seen in literature.

Keywords:Literature, Medicine, Medical Methods.

Download PDF

திருமந்திரம் உணர்த்தும் சைவஉணவேமருந்து

மா.மஞ்சுளா & முனைவர் க.கலாவதி


Vegetarian Food is Medicine as Evinced by ‘Thirumanthiram’

M.Manjula & Dr.K.Kalavathi

Abstract

“Thirumanthiram” is a sacred treatise written by Thirumoolar, one of the eighteen Siddhars of Tamil Nadu. Thirumoolar gave more importance to life and life values. He preached for the good sake of people and taught them vegetarian food to keep the body hygienic from toxic attack. Hence, the article focuses on the vegetarian food practices as recorded as valuable medicine.

Keywords:Thirumanthiram, Vegetarian Food, Medicine.

Download PDF

நாட்டுப்புற மருத்துவத்தில் கடற்பொருட்களின் பயன்பாடு

தா.மதன் & முனைவர் டி.தேவசம்பத்


Use of Sea Products in Folk Medicine

D.Mathan & Dr.T.Devasambath

Abstract

In Folk medical practices, sea foods and products are in vogue. Fish, other sea animals and the plants are used as medicine and these practices are widely seen among the coastal people. This article probes the use of sea products in Folk medical practices.

Keywords:Sea Products, Folk Medicine, Medical Practice.

Download PDF

திருமூலரும் சித்தமருத்துவச் சிந்தனைகளும்

மரு. க.மல்லிகா


Thirumoolar and Siddha Medical Thoughts

K.Mallika

Abstract

Thirumoolar is a Siddhar of the Tamil Siddha pantheon. He is known for his “Thirumanthiram”. It speaks of the importance in Brahmacharya to keep the life force strong. His works are treasure of medical practices. So, this article ponders over the facts related to the ideas it the works of Thirumoolar.

Keywords:Thirumoolar, Siddha, Medical Thoughts.

Download PDF

இலக்கியங்களில் நாட்டுமருத்துவம்

முனைவர்மு.ரா.மஜிதாபர்வின்


Folk Medicine in Literature

R.Majithaparveen

Abstract

In Tamil literature, there are lots of evidences that quote the folk medical methods and practices followed in the classic Tamil era. They are really natural way of therapy and the curing levels of the medicine are very vital to study. So, the paper culls down the folk medical practices found in Literature.

Keywords:Folk Medicine, Literature.

Download PDF

நாட்டுமருத்துவமும் பழமொழியும்

கா.மாரியம்மாள் & முனைவர் பா.வைடூரியம்மாள்


Proverbs and Folk Medicine

K.Mariamma & Dr.P.Vaiduriammal

Abstract

Tamil culture has lots of proverbs that deal with the common life. It also evinces many matters related to folk medical practices. They prove effective in treatment. Hence, this article focuses on the sayings of proverbs in Folk medicine.

Keywords:Folk Medicine, Proverbs.

Download PDF

தொல்காப்பியத்தில் மருத்துவம்

முனைவர் சு.மாரியம்மாள்


Medicine in “Tholkappiyam”

S.Mariammal

Abstract

“Tholkappiyam” is an ancient Tamil treatise which decodes the way of life of the Tamil people. It speaks of medical methods and practices used by the classic Tamil people. They are very valuable in the modern times also. So, the paper delineates the medicinal ideas evinced in “Tholkappiyam”.

Keywords:Tholkappiyam, Medicine.

Download PDF

பழந்தமிழரின் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

அ.முத்துக்குமார்


Medicinal Ideas in Classic Tamils

A.Muthukumar

Abstract

There is a bulk of evidences on the thoughts of medicine in Tamil culture. Many Tamil people are competent in treatment and they are organic in nature. Many Tamil people are capable of using self medication practices. The paper is an outcome to detail the medical thoughts of the ancient Tamil people.

Keywords:Ancient Tamil People, Medical Thoughts.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியமருத்துவச் சிந்தனை

சு.முருகவேல்


Tamil Literature and Medical Thought

S.Murugavel

Abstract

Tamil Literature is a fine source of medical truths and practices. Many of the Sangam literature have sayings on medical values. They are potent in treatment and organic in nature. So, the paper traces medical ideas in Tamil Literature.

Keywords:Tamil Literarure, Medicine.

Download PDF

திருக்குர்ஆன் கூறும் மருத்துவகுணமுள்ளபழங்கள்

முனைவர் கா.மைதீன்


Medical Quality Fruits in the Holy “Koran”

K.Mohidheen

Abstract

The Holy “Koran” is the religious treatise of the Islam religion. It gives much more codes in making life very loyalto God. It has been evincing on the medical properties of many fruits. So, this paper traces on the medicine fruits in the holy “Koran”

Keywords:Tamil Literarure, Medicine.

Download PDF

கிறித்துவநாடக இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனை

சே.மேரி & முனைவர் து.மோஷக்


Christian Dramatic Literature and Medical Implications

S.Mary & Dr.T.Moshack

Abstract

In Christian dramas, there are many events that show the use of medical practices. In all religions, there are much more indications of medical practices and methods. Christian literature is no exception. Hence, the article deciphers the medical ideas seen in the Christian literature.

Keywords:Christian Literature, Medical Values and Practices.

Download PDF