தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

 

தொகுதி - 3, சிறப்பிதழ் - 2, தொகுதி - 2 திசம்பர் 2020

Volume - 3 Special Issue - 2, Volume- 2, December 2020

Articles-31-60

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது “தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்” (IJTLLS) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. இது எமது மூன்றாம் தொகுதியின் இரண்டாம் சிறப்பிதழாகும். தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்யப்பட்டு மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்தி இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

-பதிப்புக்குழு

 
 

31. நற்றிணை யாப்பு: உரைகாரர் நோக்கு

முதுமுனைவர் ப.திருஞானசம்பந்தம்


Prosody of “Natrinai”: Commentators’ View

Dr.P.Thirugnanasammandam

Abstract

The Pioneers of Tamil Prosody were Ilampooranar, Peraciriar and Nachinarkiniar.  They were the first to do “Tholkappiam” commentaries in regard to the prosody of Sangam Literature. The commentaries for the Tamil traditional grammar Tholkappiam have been attested to the various elements of prosody in thirteen hymns of “Natrianai”. They clarify the relationship between “Tholkappiam” and Sangam Literary Texts through authentic evidences. The present article highlights on the thoughts and ideas of the commentators, Ilampooranar, Peraciriar and Nachinarkiniar about “Natrinai”.

Keywords: Prosody of “Natrinai”, Commentators’ View

Download PDF

32. ஒப்பீட்டு நோக்கில் தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களின் அகத்திணைக் கோட்பாடு

சி. திலகவதி, முனைவர் ஜெ.தேவி


A Comparative Perspective of External Life Theorization of the DerivativeWriters of “Tholkappiam”

C. Thilagavathy, Dr. J. Devi

Abstract

“Tolkappiyam” is the oldest available Tamil Grammar treatise in the world. In its third chapter, it explains minute details about the theory of Akam and Puram Poetry. The first section of ‘Porulathikaram’ is called ‘Agathinaiyiyal’. It deals with various features of Akam Poetry. Ilampooranar and Naccinarkkiniyar differ in perspectives in their respective commentaries regarding the theory of Akam Poetry. This Article explains in detail about the differences in the selected ideology.

Keywords: “Tolkappiyam”, Agathinaiyiyal, Commentators, Theory of Akam Poetry

Download PDF

33. தமிழ் பொருளிலக்கண உரைகள் குறிப்பிடும் உடன்போக்கு

முனைவா் கோ.தேவிபூமா


Lovers Leaving Home Tamil Semantic Texts

Dr.K.Devibooma

Abstract

“Tolkappiyam” is a unique grammar and social book that teaches human life in an ethical manner. The sweetest journey of love is human life. The leader agrees to leave the house with love and start their life together. Leaving the house is a pleasant act evinced in “Tolkappiyam”. Tamil people lived a meaningful life in the Sangam Age. Love is considered an important part in the life of the youth. So, there are lots af evidences in the classical texts, especially in “Tholkappiam”. Hence, this article decodes the relevant theme.

Keywords: Tolkappiyam, Unique Grammar, Ethical Life, Leaving the house

Download PDF

34. நன்னூலில் மயிலைநாதரின் உரை சிறப்பு

முனைவர் ய. நதியா


The Textual Excellence of Mayilainathar’s “Nannool”

Dr.P.Nathiya

Abstract

This article contains the distinguished features of the classical Tamil work “Nannool”. It is a book full of valuable insights on life and its noble ways to lead a good life. The secondary work delineated by Mayilainathar is exclusive for a novice to understand the original meaning of the original work “Nannool”. The article highlights the prose written on the justification of the secondary source written by Mayilainathar. There are also so many references of other authors based on the prose written by Mayilainathar. The scope enlightens the specialization and value of the secondary source for today's students of Tamil Literature.

Keywords: Textual Excellence, Mayilainathar, “Nannool”

Download PDF

35. க.வெள்ளைவாரணரின்    தொல்காப்பிய    உவமையியல்    உரை மரபுகள்

மா.நாகலட்சுமி


Tolkāppiyam Parable Textual Traditions of Ka.Vellaivaranar

M.Nagalakshmi

Abstract

In Ka.Vellaivaranar’s text, the deposit is stated before the metaphorical realism and after the verb. The archaeologist clearly states through the narrator that the parable appears because of the four verbs and that the pain of special good, love are the stages of the parable .The tradition of the parable does not change and the first part of the first syllable and the last part of the last syllable similarly accepts the first part of the last and the last part of the first. He has clearly explained the meaning of the parable. Hence, the study gives a clear elucidation of the “Tolkāppiyam” parable textual traditions of Ka.Vellaivaranar.

Keywords:“Tolkāppiyam”, Parable Textual Traditions, Ka.Vellaivaranar

Download PDF

36. நற்றிணையின் உரையும் பதிப்பும்

ந.பாமிதா, முனைவர் இரா. ரம்யா மகேஸ்வரி


Explanatory Notes and Publication for Natrinai

N.FamithaDr.R.Ramyamaheswari

Abstract

Sangam Literature mainly gives importance to love and valour. There are some anthologies in particular that deals with the theme. Eight Anthologies (Ettuthogai) and Ten Idylls (Pathuppaatu) is notable among them. “Natrinai” is one of the verses of Eight Anthologies. It means excellent thinai. Thinai means Discipline. Natrinai portraits four hundred verses with measured feet with beautiful words. It is also called as Natrinai Nanuru. It has high speculation of economics. It depicts the intuition of people. Pinnathu Narayanasamy was the first person who wrote description for “Natrinai”. As the description has so many differences in the concept of the poem and name of the poet, it created a demand for another description. So Avvai Duraisamy Pillai wrote a description for the verse. His description is given with the perfect examination which has the example of research text. It has higher notions than the other description. The work has many recent publications and publisher. Everyone pleases with the description of Avvai Duraisamy.

Keywords: Natrinai Nanuru, Discipline, Love, Economics, Pinnathur  Narayana Samy

Download PDF

37. வைத்தியநாத தேசிகரின் உரைத்திறன்

சி.பாரதி, முனைவர் இரா.வசந்தமாலை


The Explanatory Skill of Vaithiyanatha Desikar

S. Bharathi, Dr.R.Vasanthamalai

Abstract

In the development of Language, transformation is the observable fact by which stable variations are made in the features and the use of a language. Language updates itself over the generation of people in a society or country. “Tolkāppiyam” is considered as the fundamental grammatical and social treatise of the Tamil language. Critics like Ilampuranar, Naccinarkkiniyar, and Professor Senavarayar have written elucidation scripts for the “Tolkāppiyam”. The critics organized the scripts with their own ideologies as it should be resisted over the generations. People find it difficult to understand the original text without the help of critics’ explanatory texts. It is no amplification to say that the contribution made by the critics to the Tamil grammar books is immeasurable. Vaithiyanatha Desikar's Grammar book is considered as one of the best among five distinctive grammar books in the history of Tamil grammar. This paper proposes to elaborate on how to identify the structure of the text, meaning of the text, and the new techniques, focusing on the grammatical quotations in the grammar with the help of the prime source “Tolkāppiyam”.

Keywords: Explanatory Skill, Vaithiyanatha Desikar

Download PDF

38. பாவலரேறு ச.பாலசுந்தரனாரின் ஆராய்ச்சிக் காண்டிகையுரையை முன்வைத்து

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரப் பாடவேறுபாடுகள்

ந. பிரகாஷ், முனைவர் இரா. காமராசு


Pavalar S.Balasundaranar's Araicci Kandigaiyurai Text Variations in Tolkappiya Eluththathikaram

N. Prakash, Dr. R. Kamarasu

The oldest available Tamil Grammar book “Tolkappiyam” has seen various commentaries at various periods. Pavalar S.Balasundaram is one such commentator who has written detailed, deep research commentary for the entire Tolkappiyam. Apart from his extensive commentary, he also differs from other commentators on changing the original text itself in accordance with Tamil Conventions. This article explains the variations in texts that are found in Balasundaram's commentary and explains the justification he has given for those changed in his commentary.

Keywords: “Tolkappiyam”, S.Balasundaram, Text Variations, Tamil Grammar

Download PDF

39. உ.வே. சாமிநாதையரின் மணிமேகலை உரைச்சிறப்புகள்

கி.பிரேமாராணி


U.VE.SA Manimegalai Text Features

K. Prema Rani

Many commentators such as U.V. Saminathiyar, P.V. Somasundaranar, N.M. Vengatasamy Nattar, Duraisamy Pillai, Kannan, Ramasubramaniyam. This article or section needs sources or references that appear in credible, third-party publications. Due to the rare efforts of the commentators, the ancient Tamil texts came to light beyond the darkness of time. Rare ideas in Tamil books were understood. E.g. It has been published as three editions. The first edition was published in 1898, the second edition in 1920 and the third edition in 1931. His writing career began in 1878 and continued until his death in 1942.

Keywords: U.Ve.Sa,Manimegalai, Text, Commentator

Download PDF

40. நன்னூல் உரையாசிரியர்களும் இலக்கண மேற்கோள்களும்

முனைவர் பீ. பெரியசாமி


Nannool Text Writers and Grammatical Quotes

Dr. B. Periyaswamy

Grammatical texts are characterized by significant differences in their nature and structure. These can be explored focusing on the primary grammar texts, focusing on grammatical types, and focusing on combining the two levels. The epistle contains many uniquely rich ‘texts’. It has a rich textual tradition with features that have more than one text in pre-nineteenth-century history. The quotes run from the Tamil grammatical tradition to the Agathiyam grammar. Tamil grammatical texts have significant similarities and differences in its structure and character. There are some commonalities and contradictions between the narrators in the narration, the interpretation and the evidence. The narrators deny each other politely and logically. Some commentators aim to adapt the original author's opinion. The article thus sets out to reveal the grammatical quotations found in the “Nannool” explanatory texts.

Keywords:Tamil Grammar, “Nannool”, “Agathiyam”, Avnayam, “Tholkappiyam”, Text Writers, Literary Quotes 

Download PDF

41. சேனாவரையார்  உரையில்  பெயர்  வழக்குகள்

முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள்


Name Cases in Senavarayar's Speech

Dr.S.Petchiammal

Texts in Tamil are spread over a large area. Although text texts appeared from the 9th to the 10th century AD. Tamil literary historians refer to the period from the 11th century to the 14th century as the period of orators. Those who first try to write a text for a book does not write a large - scale lecture or commentary on the quote. They first wrote the meaning of the acronyms in the verb. Mentioned which words to handle to conclude with words. Tolkappiya Senavarayar mentions in the first possible cleavage of vocabulary how to form words out of error. Adithya mentions that Klaviyakkam speaks of a syntactic sentence structure.

Keywords: Use of adverbs, Names, Proverbs in speech

Download PDF

42. 19-ஆம் நூற்றாண்டு உரைநூலாசிரியர் ‘திருமணம்’ செல்வக்கேசவராயர்

மைத்திரி அன்பு


The 19th Century Commentator ‘Thirumanam’ Selvakkesavarayar

Dr.Mythreanbu

Marriage Selvakesavarayar, a legendary Tamil activist who created texts in Tamil through simple explanations through his secondary text books for the original ones. Sellakesavarayar is multilingual. Especially, he is proficient in English. However, he has given many explanations in his life and books; pointing out that the Tamil language has more information than any other language in the past. He has been interested in Tamil language and Tamil literature since his youth and had written textual commentaries with apt explanations. In the context of his work as a professor, he has written prose texts. His texts are composed with excellent prose texts; focusing on the difficulties that students face while reading and understanding prose. He has also researched and published some of the oldest Tamil texts. Being a neutral and a non-judgmental critic, he records many new ideas in his writings. This research article is designed to introduce him and to explain his honest performance qualities, living environment, family background, literary interest, and his obsession with the sources found in Tamil language and Tamil literature.

Keywords: 19th Century, Tamil Commentators’, ‘Thirumanam’ Selvakkesavarayar

Download PDF

43. தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார உரையில் வட்டார வழக்கு

சு.மகேஷ் பாண்டி, முனைவர் சு.நயினார்


Regional Case in Tholkappia Authoritative Discourse

S.Mahesh pandi, Dr.S.Nainar

The Spoken language remains as the basic weapon for the growth of literature. The corrected structure of spoken language is changed as written format. To estimate the difference in sound, spoken language is converted into written language or written format. The archaeologist who defined the birth of literature has moved it from the path of liturgical language. Variation in spelling and phonology sounds like regional cases of the places. “Tholkappiam” left the recording of the vernacular to civilization and headed to classify the grammar as avaiyal kilavi. In textual texts translate regional cases. This article expands on the notion that folklore is a major factor in the formation of grammar.

Keywords: Tholkappiyam– Text – Commentator – Folklore – Phonology – Regional cases

Download PDF

44. பரிமேலழகரின் உரையில் இலக்கணக் குறிப்புகள்

முனைவர் மா.முரளி


Grammatical Notes in the Writings of Parimelazhagar

Dr. M. Murali

The text books are the resemblance to the original texts in Tamil. Text books are credited with making the original texts alive. In Tamil, there was a habit of writing grammar and grammar in tamil. The text would have been incorrect lying in the text. The main objective of this thesis is to study the grammar of the Parimelazhakar's Thirukural text. This article contains a collection of grammar, genetic spinning, reference to the types of names and reactions, sorting and identifying the ranks and identifying new grammar ways and changes.

Keywords: Grammatical References, Parimelazhagar, Paripadal, Thirukkural

Download PDF

45. கைகோள் - இலக்கண நூல்களும் உரைகளும்

இரா. முருகேஸ்வரி, முனைவர். ஹ. அல்தாஜ் பேகம்


Kaikol- Grammatical Texts and its Explanations

R. Murugeswari, Dr.H. Althaj Begum

Tamil Literature is rich with the grammatical connotations and denotations. It has mainly focused human life into two ways. Through language, it decodes love and war in the social life of Tamil people. The World’s first Tamil grammarian Tholkappiar has registered this pattern s in his Tamil grammar book of “Tolkāppiyam”. The conduct of “Love affairs” has also been categorized into two parts as ‘secret love’ (Kalaviyal) and ‘wedded segment of love; (Karpiyal). It is discussed in the chapter “Kaikol” in “Tolkāppiyam” which has 34 elements in literary compositions. While going through it, life and grammar are intertwined as like the soul and the body that insists without any one that cannot exist. The subsequent Tamil grammarians also have dealt in the same matter as per the ideas portrayed in the “Tolkāppiyam” without any changes. “Kaikol” or “Kaikkilai” has been described in the manner of lucid explanations to bring out the inner theme as relevant to the source text. The succeeding commentators seconded the voice of the source text “Tolkāppiyam” in an apt manner. Hence, the article details the subject related to ‘Kaikol’ grammatical text and its later commentaries

Keywords: Kaikol, Grammatical Text, Explanation

Download PDF

46. தொல்காப்பியம் மூவருரையும் உரைசிறப்பும்

ப.மேகலா, முனைவர் அ.சுந்தரம்


The Explicatory Notes of the Trio and their Textual Excellence

P. Mekala, Dr.A.Sundaram

“Tolkāppiyam” is the foremost of the Tamil Grammar books. It is glorified for its in depth study in language and social life of the Tamil language and Tamil social life. Grammar has three main categories as writing, word and meaning. It has been logically detailed in the grammatical treatise “Tolkāppiyam”. What matched Tolkappier’s grammar was the next for that grammar. There are three notable commentators on “Tolkāppiyam”. They are Ilampuranar, Naccinarkkiniyar and Senavarayar, whose uniqueness in the text, their devotion to the language, the value they had to the original author, and the specialty with which they rendered to the text in relation to the source are explored in this article.

Keywords: Explicatory Notes, the Trio, Tamil Literature, Textual Excellence

Download PDF

47. உரையாசிரியர்களின் பார்வையில் நோக்குக் கோட்பாடு

ர.மேனகா, முனைவா் ச.தங்கமணி


Perception in the View Point of the Secondary Commentators

R.Menaga, Dr S.Thangamani

The “Tholkappiyam” is oldest grammar book in Tamil literature insisting the rules of language, life and tradition. “Tholkapiyam” consists of three sections. They are ‘letter, word and meaning’ (Ezhuthu, Sol, Porul) respectively. Tholkappiyar, the earliest grammarian of Tamil had utilized a peculiar style in his writings.  'Nokku or Perception' is a literary theory, expounded in a single maximum with two lines by Tholkappiyar in an astute way. A great theory has been given in a nutshell so briefly and concisely for better understanding. From a small unit of a poem to its complete line (or whole), the technique employed in it is called ‘nokku’. This article examines the need of perception, the interpretation of the narrators, and the interpretation of the twentieth century narrators.

Keywords: Perception, View Point, Secondary Commentators

Download PDF

48. சொல்லதிகார முன்னுரைவழி தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களின் தொடரியல் நோக்கு

தி. மோகன்ராஜ், முனைவர் க. திலகவதி


A Syntactic Perspective of the Commentators of “Tolkāppiyam” with the Preface of Collatikaram

T. Mohanraj, Dr. K. Thilagavathy

The second chapter of “Tolkāppiyam” is called collatikaram. It mainly explains not only the morphological structure of Tamil words but also the syntactic structure of the language. The classic and modern Commentators of collatikaram describe in detail about the syntactic explanations at appropriate places. At the beginning of kiLaviyakkam, the first segment in collatikaram, commentators explain about syntax at various perspectives. This research article discusses in detail on the difference in perspectives that are to be found in the commentators’ commentaries. There are three types of perspectives that can be seen in their commentaries, namely Application Perspective, Philosophical Perspective and Structural Perspective.

Keywords: Syntactic Perspective, Commentatore, Tolkāppiyam, Collatikaram

Download PDF

49.ஐங்குறுநூற்றின் பெயர் அறியப்படாத உரை

முனைவர் அ.மோகனா


Anonymous Commentaries on “Ainkurunuru”

Dr.A.Mohana

Tamil has a rich commentary tradition. The commentaries that are available for Sangam literature can be classified in to two parts. i.e. commentaries available with the Commentator’s name and commentaries without the Commentator’s name. In Tamil tradition, the commentaries without Commentator’s name are known as ‘Peyar Ariyappataatha Urai’ that is called as anonymous or unnamed commentary. While the commentaries with the Commentator’s name institute the Sangam Literature, the commentaries without the Commentator’s name textualized the classic nature of the Sangam Literature. In this context, this paper discusses the character of the unnamed commentary of “Ainkurunuru” (Collection of five hundred short poems deals with love) one amoung the eight anthologies of Sangam Age.

.Keywords: Anonymous Commentaries, “Ainkurunuru”, Commentary Tradition

Download PDF

50. பொ.வே. சோமசுந்தரனாரின் உரைத்திறன்

சா. ரிஸ்வானா பர்வீன்


Textual Effectiveness of Po.Ve. Somasundaranar

S.Rishwana Parveen

In the history of Tamil Literature, there are volumes of explanatory texts written on the Classical original sources of Tamil Language and Literature. Po.Ve. Somasundaranar is one of the Tamil Veteran has rendered Tamil explanatory notes to the “Kurunthokai” from the “Ettuthokai” collection. The study focuses on the Alloore Nanmullaiyar songs as the epicentre to discuss on the topic. The commentator has given easy explanations to understand the poems. Quotes from other sources are inserted at apt places to give more emphasis on the original text. His metaphoric delineation is helpful to get clear idea on the original source. He exemplifies about the life and culture of the Sangam People. Vocabularies are better used to sustain with better clarification of the archaic Tamil words. The Grammatical notes are also pointed and explained in a logical manner. So, this article deliberates on the linguistic efficiency of Po.Ve. Somasundaranar in his rendering.

Keywords: Textual Effectiveness, Po.Ve. Somasundaranar, “Kurunthokai”, “Ettuthokai”

Download PDF

51. அகக்கவிதை உரையில் மரபு மாற்றமும் மயக்கமும்

ந. ரேவதி, முனைவா் சு. ஆனந்தவேல்


Legacy Changes and Fainting in the Writings of Love (Akam) Poems

N. Revathi, Dr.S.Ananthavel

This research paper is about how the text changes are found in “Kurundhokai” and “Kalithokai” that differ from the “Tolkappiyam”. Fainting and change are the basic concept of scholar thinking in poetry. The hypothesis of this article is the result of changes in their interpretations of the later writers. Basically, the grammatical literature of the “Tolkappiyam” period refers to various traditions. Legacy changes when it gets changes from its status quo. The fainting of that time and period, the fainting of the statement, and the textual change of the text author can be seen in the change which has taken place somewhat from the legacy of the “Tolkappiyam”. It can be seen widely in the poetry of the Sangam Literary works “Kurundhokai” and “Kalithokai”. Hence, the article focuses to bring down the related ideas and neo insights from the authentic sources.

Keywords: Textual Change, Fainting, Love (Akam) Poems

Download PDF

52. நன்னூல் உரை வகைகளும் மறுப்புரை மரபுகளும்

முனைவர் கு. வடிவேல்முருகன்


Nannool: Text Types and the Ethics of Disclaimer

Dr.G.Vadivelmurugan

The various texts written for the Nannool was not only for understand the Tamil Grammar and Literature, but also to understand words and its meanings with change towards time to realize the semantic changes for the words, to understand the semantic developmental stages, and to define the semantics for the words while we are doing dictionaries for the ancient Tamil Literature.  The mostly various written texts in Tamil Grammar is the Nannool.  This article is going to describe about nannool text with its specifics and text was Mayilainathar followers Ethics of Disclaimers.

Keywords: Nannool, Urai, Kandigai Urai, Viruthiyurai, Text Types, Ethis of Disclaimer

Download PDF

53. உரையாசிரியர்களின் உரைச்சிறப்புகள்

முனைவர் அ. வனிதா


Textual Distinction of Explanatory Writers

DR. A. Vanitha

Style varies according to the skill and scholarship of the writer. And will vary according to the concept and material published by the individual. Each of the narrators has established certain characteristics and limitations for themselves and established their own uniqueness. Speechwriters are those who have shaped their research by writing and expressing literary taste by balancing and analyzing ideas that are steeped in novelty and ignorance. U.V. Saminathaiyer on Explanatory Writers “Like the original text, the narrators speech is better understood and the narrators are more trained in the language than the authors." And that compliment is significant here.

Keywords: Textual Distinction, Explanatory Writers

Download PDF

54. அருணகிரிநாதரின்  திருப்புகழ் - உரைப்பதிப்பு

முனைவர் ப. வனிதா


Arunagirinathar's Thiruppukazhu - Text Edition

DR. P. Vanitha

In ancient times all the grammatical texts of Tamil literature   U.V. SaminathaIyer, Ch. Vaiyapuri Pillai, CY Damodaram Pillai, Pinnathur A. Narayanasamy Iyyer, M. ShanmugapPillai and others. Due to their good efforts, numerous books have been published in the world of Tamil literature today. After reading the verses found in the palm fronds, copying and pasting several copies, they have published a book neatly, after carefully and patiently sorting out what the text is, with the correct source. Arunagirinathar has sung innumerable songs due to his devotion to Murugan. The songs have been compiled and published by many at different times. Turning is the foremost among them. The purpose of this review article is to examine the text of this journal. When editors expose what is in the yard, which have a duty to publish without error. They have been like-minded writers and narrators. The texts contain not only the original verses but also the texts. They have also been published separately and in a special way. Original version and Text version were published in two modes. This review article highlights the distinctive features and distinctions found in each edition. First of all, the first edition of the twist, the first text version that came to the turn, the individual edition, the compilation version, etc. are explained. This article seeks to explain the text versions that came to the turning point and its features.

Keywords:Arunagirinathar, Grammatical Texts, Tamil Literature, Innumerable songs

Download PDF

55. முத்தொள்ளாயிரத்தில் ந.சுப்புரெட்டியாரின் உரைமரபு

V. பூர்ணா, முனைவர் T.பெரியசாமி


Explanatory Method of Na.Subbureddiyar’s “Muthollayiram”

V.Poorna, Dr. T. Periasamy

Sangam (Ancient) literature is equally glorified when compared with classical literature “Muthollayiram”. It is a rare treasure trove to praise the Chera, Chola, Pandiya kings commonly called as the Moovendars. It was composed in the 9th century by ‘Venpa Yaapu’. Without naming any land by name, it has generalized only in the name of emperors. This book has disappeared over time. However, the scholars have found that “Muthollaiyaram” in ‘Purathirattu’ book. They believed that each Moovendars has three hundred verses; in total it consists of nine hundred songs as it leads “Muthollaiyaram” to a prominent literature. Over nine hundred songs, there are only 108 verses were available now. In addition to this, more than twenty verses have been found among the old texts, some of which have been added to the speculation that they may be the 30,000 verses and 130 songs have been identified by Sethuragunathan. One can see the detailed preface for the note of “Muthollaiyaram” given by Dr. Na. Subbureddiyar. He had classified “Muthollaiyaram” as an Agam literature like Aram, Porul and Inbam. Moreover, Subbureddiyar had heighted some news and words while explaining in notes.

Keywords: Explanatory Method, Na.Subbureddiyar, Muthollaiyarum, Purathirattu, Venba yaapu 

Download PDF

56. தொல்காப்பிய உரைகளில் பட்டப்பெயர் வழக்குகள்

முனைவர் த.க.ஜாஸ்மின் சுதா


Title Names in the Elucidation Texts of Tholkappiam

Dr.T.K.Jasmin Sudha

The texts of the Tolkappiya commentators not only express the grammatical principles but also record their ancient antiquity, literary personality, other disciplines, thoughts on Tamil culture and the jurisprudence of the Tamils. There are many sources that show the employment of Title names in the original sources and the commentators has used it in their works. It is possible that the adjectives related to the titles thus described reflect the linguistic personality and excellence of the orators. Hence, the article focuses on the utilization of Title names used in the secondary commentaries of “Tholkappiam’

Keywords: Title Names, Elucidation Texts, Tholkappiam

Download PDF

57. உரை விளக்கங்களை முன் வைத்து ஆண்டாளின் பக்தி திறம்

வெ. ஜெயந்தி, முனைவர். என். விஜயலட்சுமி


The Devotion of Andal as per the Explanatory Sources

V. Jayanthi, Dr. N. Vijayalakshmi

Among the twelve Alvars, the Vaishnava poets of devotional literature are admired for their devotion and dedication. One can learn about the Divine Doctrine, the Biological Principle and the Religious Policy through the commentaries of the later commentators who wrote the explanatory texts for the two books “Andal Thirupavai” and “Nachiyar Thirumozhi”. It seems common that the divine principle works in a resurrecting manner. It compels that the sinful past should be recited to the Lord and should receive grace from HIM. It is the policy of the year to say that there are ways to surrender to the Lord. Andal’s poems are such an inspiration to delve into the bliss of God. The original verve of Andal’s sense and feeling cannot be understood without deep knowledge in it but the commentators has made the task easy to absorb the theme of the spiritual union. Editors like Chantillyan and others are able to know the taste of Andal rhymes and reflected in their texts.

Keywords: Devotional literature, Divinity, Andal, “Thirupavai”, “Nachiyar Thirumozhi”

Download PDF

58. பேராசிரியரின் உரைநெறிகள்

முனைவர் ந. ஜெய வசந்தி


The Textual Methodology of Professor (Perasiriyar)

Dr.N.Jeya Vasanthi

Peraisiyar who has given clear notes fror ‘Porul athigaram’ has discussed ‘Kalaviyal’ in ‘Meipaadu18’. In his 19th Prose, he has discussed about Agathinai, The ‘4th Latter part, Porul Athigaram being the ‘Mei Pattial’ ‘Uvamaiyal’ Seyuliyal’ Marabiayl’ has Perasiriyar explanatory notes. His notes stand for excellence in concern with the Tamil tradition and innovation. It encumbers good research reference, clear cut in order, while giving examples based on scientific and practical usage. This paper also highlights nicknames, grammatical references, difference in the editions.

Keywords: Munnam – Kuripo, Ubaharam – Sahayam, Muruvallithu – mahilthal, Koolai –   mandham, Muraniya-         Tharkkavatham, Marungudhal – Vaattamuresdhal

Download PDF

59. வை.மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியாரின் கம்பராமாயண உரைத்திறன்

முனைவர் ச.ஜெயஸ்ரீ


Textual Ability of Vai.Mu. Gopala Krishnamachariyar in Kamba Ramayanam

Dr.S.Jeyashree

The story of Ramayana has been in the forms of Myth, Puranas, and Oral literature over the years in India. First of all in Sanskrit the "Valmiki Ramayana" took the literary form In Tamil Kaman created" Kamba Ramayanam" based on Valmiki. Kamban completed theareas left untouched by Valmiki on his own. Without the explanatory text written by the literary experts it's hard to find the meanings of literary lyrics of Kamban. Vai.Mu .Gopala Krishnamachariyar is the one of the most important illustrative text editors for Kamba Ramayanam. Vai.Mu .Gopala Krishnamachariyar was Born in Triplicane  in the erstwhile Madras Presidency for Sri Parthathasarathy Iyengar on 22.10.1882. He was a Scholar in Sanskrit also. In the beginning of early 19th century he has written more interpretive books for literary and grammar works. In 20th century he had written more expository notes than any other writers. Moreover, he has done his descriptions for Kamban's literary lines in an elucidative manner. In his text, the explanations are based from historical events, myths, grammar notes, quotes, proverbs and also his differences with the base writer were given.

Keywords: Textual Ability, Vai.Mu. Gopala Krishnamachariyar, Kamba Ramayanam

Download PDF

60. திருக்குறள் - வ.உ.சிதம்பரனார் உரைநெறிகள்

முனைவர் மு. ஸ்ரீதேவி


The Eloquent Textual Methodology of Va.Vu.Chidambaranar on “Thirukkural”

Dr.M.Sridevi

The “Tirukkural” or shortly “the Kural” is a classic Tamil language didactic text consisting of 1330 short couplets of seven words. The text is divided into three books with aphoristic teaching on virtue (aram, dharma), wealth (porul, artha) and love (inbam, kama), respectively. It is considered one of the greatest works on ethics and morality, it is known for its universality and secular nature. Its authorship is traditionally attributed to Valluvar. The text has been dated variously from 300 BCE to 5th century CE. The traditional accounts describe it as the last work of the Third Sangam Period, but linguistic analysis suggests a later date of 450 to 500 CE and that it was composed after the Sangam Period. This article elicits on the eloquence of textual methodology of Va.Vu.Chidambaranar on “Thirukkural”

Keywords: Aram, Porul, Kaamam, Glory of Rain, Praise of love, Wisdom

Download PDF