தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

Volume - 3, Issue - 2, January 2021

தொகுதி - 3, இதழ் - 2, சனவரி 2021

Articles  01-11

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (Ijtlls) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. இது எமது மூன்றாம் தொகுதியின் இரண்டாம் இதழாகும். இத்தொகுதியில் பதினொன்று ஆய்வுக் கட்டுரைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. த.குருநாதன் அவர்கள் பசியாற்றுவித்தல் அறத்தை நாமும் நமது தரத்திற்கு ஒத்தவாறு இயன்றளவில் போக்குதல் வேண்டும் என்று வள்ளலார் கண்ட  நெறிகளை ஆதாரங்காட்டி தமது ஆய்வுக் கட்டுரையை வழங்கியுள்ளார்.  முனைவர் மு.சங்கர் அவர்கள் முல்லைப்பாட்டில் அமைந்துள்ள  மொழி அமைப்பு, அழகியல் நெறி,  உட்கூற்றுமுறை அமைப்பியல் ஆகியவற்றிற்கு தகுந்த இலக்கிய சான்றுகளைக் கையாண்டு ஆய்வுக்கட்டுரையை எழுதியுள்ளார். முனைவர் து.சவிதா அவர்கள் தமிழர் கோயிற்கலைகளும் அதன் சிறப்புகளும் எனும் தலைப்பில் அறிவியல் திறத்தையும், கலை அறிவியல் திறத்தையும், பக்திச் சிறப்பையும் தகுந்த இலக்கிய சான்றுகளுடன் ஆய்வுக் கட்டுரையில் எடுத்து இயம்பியுள்ளார். முனைவா் ச.தமிழரசி அவர்கள் முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் வழி  நம் முன்னோரின் வழிகளில் நீர்வள ஆதாரங்களையும், நில வளத்தையும், வனவளத்தையும் பாராட்டிப் பேணினால் தமிழகம் நிழல் இயல்பும், நீர்வளமும், பெற்று சிறக்கும் என்பதை ஆய்வு முடிவாகக் கொண்டு ஆய்வுக்கட்டுரையை எழுதியுள்ளார். மூ.புவனேஸ்வரி அவர்கள் சங்க மக்களின் சமுதாயமும் அதற்கென வகுத்துக்கொண்ட கட்டமைப்பு முறைகளும் பற்றி கைக்கிளை பெருந்திணை வழி புலப்படுத்திய விதம் ஆய்வின் புதிய கருத்தைக் காட்சிப்படுத்துகின்றது. பக்தி இலக்கியங்கள் சார்ந்த கட்டுரைகள் இணையத்தில் அதிகம் இருக்கலாம். ஆனால் பக்தி இலக்கியம் சார்ந்த கட்டுரைகள் வெளிவந்த திண்ணை மற்றும் வல்லமை ஆகிய இதழ்களில் இடம் பெற்றுள்ள பக்தி இலக்கிய ஆய்வுகளின் போக்குகள் குறித்த முனைவர் வே.மணிகண்டன்  அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரை நவீன பக்தி ஆராய்ச்சிக்கு முன்னோடியாக அமைந்துள்ளது. முனைவர் மு. ரேவதி அவர்கள் பெண்பாற் புலவர்கள் தங்களது சிறந்தப் படைப்பில் அக உணர்வுகள், புறப்பண்புகள் சார்ந்த ஆளுமைத் திறனை இலக்கிய நயத்துடன் வெளிப்படுத்திய விதத்தினை ஆராய்ந்த விதம் அறியப்படுகின்றது. முனைவா் ம.விஜயகுமார் அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரையில் தொன்மம் பற்றிய வரையறையில் அறிஞா்கள் கூறிய கருத்துக்கள், தெய்வங்களின் தோற்றத்திற்கு தொன்மங்கள் கூறும் வரலாறுகள், சிறுதெய்வங்களின் பிறப்பு இறப்பு பற்றிய நிகழ்வுகள், நம் முன்னோர்களின் பழக்க வழக்கங்கள், வீர தீரச் செயல்கள் என்பது போன்ற  கருத்துக்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. பினிலா அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரை சுற்றுப்புற சூழலியல் சார்ந்த புதிய கருக்கொள்கைகளைத் தமிழ் திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தி உள்ளமையை விளக்கியுள்ளது. இது தமிழ் ஆய்வுலகில் புதிய கோணத்தை உருவாக்கியுள்ளது. பா. தங்கமாரிமுத்து அவர்கள் ஆய்வுக்கட்டுரை ஏ.கே.இராமானுஜம் மொழிபெயர்த்த பாரதியின் காற்று எனும் படைப்பில் அலகியல், ஒலியியல், கருத்தியல், அமைப்பியல் போன்ற மொழியியல் பண்புகளைக் காட்சிப்படுத்திய விதம் அமைந்தள்ளது. இவ்வாய்வின் மூலம் தமிழ் நூல்களில் மொழியியல் சார்ந்த பார்வையை ஆங்கில மாணவர்களும் பதிக்கும் செயல் நிகழலாம். முனைவர் கு.திருமூர்த்தி அவர்கள் திருக்குறளில் பொதிந்தள்ள விஞ்ஞான கருத்துக்களைப் புவியியல், சுற்றுப்புறவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளோடு இணைத்து கூறியவிதம் திருக்குறளின் பெருமையைப் பறைசாற்றும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளையும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்து  மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்தி  தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) இணையத்தில் பிரசுரம் செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

                                                                                                                                                     - பதிப்பாசிரியர்

 
 

1. உயிர்ப்பிணி மருத்துவர் வள்ளலார்

த.குருநாதன், முனைவர் நா.சாந்தகுமாரி


Vallalar an Apothecary of Life Suffering

D.Gurunathan, Dr.N.Santhakumari

Abstract

          Vallalar is one of the greatest spiritual benefactors in the history of the nineteenth century. He was humble and simple. He was one of the greatest didactic poets. He was very good at composing songs. “Thiruvarutpa” composed by Vallalar evokes grace, compassion and mercy in any individual who reads or hear it. The highest thought of Vallalar is Non-killing, Avoid Non-vegetarian food and giving food for the hungry ones. These all are highest thoughts that brings God’s grace, power and compassion. He was an innovator and his principle is to Love other beings. He was the Founder of “Sammarsa Sanmarkka Sangam” in Vadalur. Vallalar was a Godman who came to cure life suffering in order to save other lives. The purpose of this article is to examine the blissful life style of Vallalar.

KeywordsVallalar, “Thriuvarutpa”, Compassion, Love, Non-killing.

Download PDF

 

2. அமைப்பியல் அணுகுமுறையில் முல்லைப்பாட்டு

முனைவர் மு. சங்கர்


Mullaippattu in Structural Approach

Dr. M. Sankar

Abstract

Structuralism is the approach in the fields of linguistics, folklore, anthropology, and literature. It was introduced into linguistics in the early 19th century AD. This pattern appeared during the period when Russian morphology was developing. That is, structural origin is the inheritance of morphological thought. The depository of programs is essential to explain the structure of a literary work. Based on the organization or coherence of the events, this article sets out to explore “Mullaipattu” in the literary structuralist approach. There are two texts that refer to song in the collection of ten. One “Mullaipattu”.The other is “Kurinjipattu”. When assorting the ideas, a literary work’s full fledged nature is in regard to its structure. We can estimate it in the “Mullaipattu” written by Napputhanar. Hence, this article states the signifier and the signified concept of Ferdinand de Sassure with comparison to the ‘beingness’ of the lover and the beloved or the Hero and the heroine of “Mullaipattu”.

KeywordsSangam Literature, Mullaipattu, Structualism.

Download PDF

3. தமிழர் கோயிற்கலைகளும் அதன் சிறப்புகளும்

முனைவர் து.சவிதா


The Eminence of the Tamil Temple Arts

Dr.D.Savitha

Abstract

Temples places in the lofty place in the lives of mankind. Nature has evolved into many natural forms and it controls every matter on the earth. There is no life if the earth is assisted by the Sun, the Moon, water, land and fire. Man had started to overcome the natural forces to escape from the wrath of nature by praying to the heavenly Gods. He also made forms for the omniscient Gods to pray them with association. The kings of Tamil Nadu had built many temples and rendered spiritual service to the Gods. The temples are with rich sculptures and the art seems incredible. Hence, the article focuses and details on the temple arts that had been seen in the temples of Tamil Nadu.

KeywordsEminence, Temples, Arts.

Download PDF

4. முத்தொள்ளாயிரம் காட்டும் நாட்டு, நகர வளங்கள்

முனைவா் ச.தமிழரசி


Portrayal of Rural and Urban Development in “Muththolairam”

Dr.S.Thamizharsi

Abstract

“Muththolairam” is a collection of poems written in Ancient Tamil era. I enthusiastically introduce this “Muththolairam” as a classical Tamil literature poem. It could be written by an unknown Author who lived in the traditional era.  The writing technique shows that it is an exemplanary writing of an author and it was written a few centuries after the Sangam poems. “Muththolairam” presents the various images of the Chera, Chola and Pandiya Kings. The distinctive point of view of poets could be written in various periods in Ancient Tamil Literature. Later, these poems are anthologized by contemporary Tamil poets are explore that “the poem “Muththolairam” is intended to teach moral instruction. It is in “Venba” Metre, which has strict prosodic conventions that render it difficult for any lesser. It has 2700 poems. Out of that, only 108 poems survived.  This work consists of an invocation song, 22 songs about Cheran, 29 songs about Cholan and 57 songs about Pandiyan Kings. The Three crowned rulers of Tamil Nadu are primarily known as Moovendhar, which refers the triumvirs Chera, Chola and Pandiya who ruled the areas of the ancient Tamil country. The article evinces about the characteristics of the ancient ruler namely Land Fortification Army, Fighting Spirit, generosity and the rural and urban places of those times.

KeywordsPortrayal, Rural and Urban, Development, “Muththolairam”.

Download PDF

5. கைக்கிளை பெருந்திணை சில அவதானிப்புகள்

மூ.புவனேஸ்வரி


Some Observations of Kaikilai and Perunthinai

M.Bhuvaneswari

Abstract

         “Tholkappiyam” provides grammatical insights to the Tamil Language. The book has three major divisions as Ezhuthathigaram, Sollathigaram, Porulathigaram. The third part Porulathigaram gives the grammatical system of the people belonged to that time. It also focuses on life style followed by the ancient Tamil people. There are Kaikilai and Perunthinai that sings of the unilateral love in the Kurinji, Mullai, Paalai, Marutham, Neithal lands of the ancient Tamils. It also sings on the five central elements of love. Kaikilai and Perunthinai concentrate much on the unilateral love of the Tamil youngsters on that time. Hence, the article sets out to depict the rationale behind this theme.

Keywords“Tholkappiyam”, Kaikilai, Perunthinai, Kaathal (Love), Kaamam (Lust).

Download PDF

6.  இணையத்தமிழ் இதழ்களில் பக்தி இலக்கிய ஆய்வுகள்

முனைவர் வே.மணிகண்டன்


Devotional Literary Studies in Online Tamil Magazines

Dr. V. Manikandan

Abstract

Internet has opened the vistas to many fields. It has encumbered arts, sciences and other fields in a dominating manner. In Tamil, some of the magazines render great service in the spread of Hindu religion and give opportunity to many volunteers to write. They provide a way out to the development of devotional literary studies on online. This study examines and describes about the devotional literature existing in the online Tamil journals (Thinnai, Vallamai). These online websites have lots of Bhakthi Literature articles and topics that encompass the legends and myths of the Hindu gods. They remain a source of spiritual entity that satisfies the online devotees, scholars and visitors in an enchanting manner. Hence, this article is a descriptive study and approach to the skill performed in the systems of religion, devotional state and worship, as seen in the online magazines.

KeywordsDevotional, Literary Studies, Online Tamil Magazines

Download PDF

7. சங்ககாலப் பெண்பாற் புலவர்களின் படைப்பாளுமைத் திறன்

முனைவர் மு. ரேவதி


Eloquence of Sangam Period Female Poets

Dr M. Revathi

Abstract

         Sangam literature is unique in the history of world literature and is the proof of the antiquity of the Tamil People. The ‘Ettuthogai’ book portrays about the unique culture of ancient Tamil People. In Sangam literature, women poets place an important rank for their aesthetic and intellectual qualities. They enlive as the modern day feminists and they are incomparable to them in many aspects. This article focuses on the female authors of the above said book. It strives to tell us about how they give their neutral opinions regardless of ‘Agam’ & ‘Puram’ consciousness through their variety of writing and how they use different techniques to express different themes or settings in their stories.

KeywordsSangam Period, Female Poets, Creative Ability, Agam, Puram.

Download PDF

8. நாட்டுப்புறச் சிறுதெய்வங்களின் தொன்மக் கூறுகள்

முனைவா் ம.விஜயகுமார்


Myths of Folk Deities

Dr. M. Vijayakumar

Abstract

         The article discusses that how the myths have folklore genre and its orgin of folk deities that are as faith in people’s life. Folk deities are a symbol of many cultural groups and they have been following different kind of rituals which is based on folk idols. It also deals with the elements such as culture, oral traditions and epics as the source of various historical as well as sociological figures in the folk deities. The spiritual environment had turned the ancient humans from their hunting instinct and abilities into civilized from barbaric nature. Theological doctrines through religious and folk religions have paved the way for the worship of atmospheric powers such as thunderstorms and rain, celestial phenomena such as sun and stars, natural elements and its forces such as fire and water as in early archaic civilizations. Thus, myths are having different kind of narratives which plays a significant role in the Tamil society. Tamils worshiped all the deities by which it can be categorized into various kinds. Besides, they follow different deities to which they have separated their worship as masculine, feminine, androgynus and without gender. Myths were considered as symbolic narratives which had explicited the actual events of past which were based on their religious group. They have focused on folk religion which emphasizes the village deities which can be formed into numorous spirits and other beings venerated as part of folk traditions and folk dances. Myths were the basic for all their belief and literature which has disclosed the identity and life style of ancient people who are celebrated in the modern time through festivals which is based on folk deities.

KeywordsFolklore genre, Religious beliefs, Folk religion, Tamil Culture

Download PDF

 

9. Constructing Eco-supernaturalism via tracing Eco-masculinity and Rereading the Protagonist and the Antagonist in Accordance to the Perception of the Tamil Movie “2.0” by Director Shankar

Binilamol Sabu


Abstract

Feminism owes a bough in alliance with nature coining the perception of eco-feminism. Nature is always addressed with the feminine gender. World itself is called as mother earth, if so Why in an epoch of gender egalitarianism the masculine gender is not chosen to address the nature? Complimentary to eco-feminism now we have at home eco-masculinity. Eco-masculinity reads men and nature together challenging many existing unconstructive endeavours of human beings. In the contemporary era of commoditisation supernatural beings and robots have seized literature, especially cinema. Eco-masculinity is similar to eco-feminism, where a change occurs only in the gender shift. Now holding hands with eco-feminism and eco-masculinity would like to coin something to the literary treasure trove that is eco-supernaturalism something similar to eco-spirituality. Eco-supernaturalism means the demureness of supernatural spirit with nature. The cinematic character Pakshi Rajan in the movie 2.0 is the true epitome of such a construction.

KeywordsEco-supernaturalism, Eco-masculinity, Protagonist, Antagonist “2.0”, Shankar.

Download PDF

 

10. A Stylistic Analysis of Mahakavi Subrahmanya Bharathi’s “Wind” Translated by A. K. Ramanujan

Mr.B.Thangamarimuthu


Abstract

This paper aims to analyze Bharathi’s poem “Wind” from the perspective of stylistic analysis. This poem was originally written in Tamil language and translated by A.K.Ramanujan into English language. Tamil verses in the hands of Bharathi have powerful impact on any reader and the translation of A.K.Ramanujan has made the poem universal. The poem has also rich linguistic elements and renders linguistic and literary insights. It will be helpful for the language and literary students to imbibe the perspectives of language and literature. This analysis is made under the aspects of Morphological, Graphlogical, Phonological and Semantic modes. Hence, this study will be helpful to analyze the structure and style of Bharathi’s poetry, themes, views, and treatment of nature and the poem’s translation of the literary veteran A.K.Ramanujan that evince the views and ideas as par to the original writings of Bharathi.

Keywords: Bharathi, A.K.Ramanujan, “Wind”, Stylistics.

Download PDF

 

11. A Critical Review of Geographical Thoughts and Environmental Insight in Thirukkural

Dr. G. Thirumoorthy


Abstract

The ancient history which includes such as people's civic life, ideas, various knowledge, etc., can review by the inscription, painting, oral story, monument, memento, poems, etc.  Especially, the documented geographical thoughts were closely associated with flourished language, civilization, migration (Geographical travel), contacts with other communities, etc.  It is general fact that along with the development and growth of language the documentation of knowledge is also will take place. Hence, if someone wants to know the evaluation of ancient knowledge in any field needs to evaluate the oldest documented evidence which was documented from the oldest language. Along with the many references that Tamil is the only active, virgin, and classical language in the world. Hence, the researcher has chosen “Thirukural” from Tamil language to critically review the documented evidence about various geographical thoughts.

KeywordsGeographical Thought, Environment, Insight “Thirukural”.

Download PDF